a
Drukuj

Władze

Organami Spółki są: 

1) Zarząd Spółki, 
2) Rada Nadzorcza,
3) Walne Zgromadzenie.
 
ZARZĄD SPÓŁKI
W skład zarządu wchodzą:
 
Tadeusz Skobel – Prezes Zarządu 
Wojciech Szwankowski – Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy
Marta Towpik – Członek Zarządu, Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy
 
Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. 
Do kompetencji Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki.
 
RADA NADZORCZA
Rada Nadzorcza powoływana jest przez Walne Zgromadzenie.
W skład Rady Nadzorczej PKP Energetyka S.A. wchodzą: 

Piotr Ciżkowicz - przewodniczący
Michał Chróst
Marta Sitko
Konrad Szutenbach
Andrzej Łukasik
Andrzej Niezgoda

 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
  • Kompetencje Rady Nadzorczej - pobierz
  • Kompetencje Walnego Zgromadzenia - pobierz