Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Zamrożenie cen prądu w 2023 roku.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 7.10.2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127) („Ustawa”),  odbiorcy uprawnieni uzyskali prawo do rozliczenia energii elektrycznej zużytej w 2023 roku po cenach wynikających z taryfy obowiązującej w 2022 roku.   

Ceny wynikające z taryfy obowiązującej w 2022 roku znajdą zastosowanie do następujących umów z odbiorcami uprawnionymi:

- umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji,

- umowy sprzedaży energii elektrycznej,

- umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej.

Powyższe oznacza, że pod warunkiem spełnienia niżej określonych warunków, ceny za energię elektryczną dla odbiorców uprawnionych nie zmienią się w stosunku do cen oferowanych przez PKP Energetyka S.A.  w 2022 roku.

Podstawowymi warunkami uprawniającymi do uzyskania „zamrożonej” ceny są następujące limity zużycia energii elektrycznej:

 • 2 MWh – dla odbiorców uprawnionych prowadzących gospodarstwa domowe, których roczne zużycie energii elektrycznej nie przekroczy 2 MWh
  w roku 2023,
 • 2,6 MWh – dla odbiorców uprawnionych prowadzących gospodarstwa domowe z osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 3 MWh – dla odbiorców uprawnionych:

a. posiadających Kartę Dużej Rodziny,

b. prowadzących gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej,

Po przekroczeniu wyżej wymienionych limitów rozliczenie zużytej energii elektrycznej opierać się będzie o limity cenowe, które aktualnie opracowywane są przez Rząd. O szczegółach tego rozwiązania będziemy szeroko informować po wejściu w życie odpowiednich przepisów.

Dodatkowo, jeżeli w okresie między 1 października br. a 31 grudnia 2023 r. odbiorca uprawniony zmniejszy swoje zużycie o co najmniej 10 proc. w porównaniu z okresem 1 października 2021 - 31 grudnia 2022, to w 2024 r. sprzedawca ma mu zaoferować upust w wysokości 10 proc. kosztów energii elektrycznej z okresu październik 2022 - grudzień 2023.

Upust będzie rozliczany na początku 2024 roku - po zebraniu danych za zużycie we wskazanym powyżej okresie.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

 

Kogo dotyczy Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej?

Zamrożenie cen energii – w ramach ustawowych limitów zużycia - jest dedykowane odbiorcom uprawnionym, to jest odbiorcom końcowym zużywającym energię na potrzeby:

 • gospodarstw domowych,
 • pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
 • lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
 • mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,
 • domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracji ogródków działkowych,
 • -oświetlenia w budynkach mieszkalnych,
 • zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
 • węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,
 • garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza.

W jakiej formie i gdzie trzeba złożyć wymagane dokumenty?

Odbiorcy uprawnieni do zamrożenia cen energii w 2023 r. z limitem 2000 kWh nie składają żadnych dokumentów do sprzedawcy (żadnych wniosków, oświadczeń, załączników). Sprzedawca sam dokona właściwego rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Natomiast jeśli jesteś odbiorcą końcowym i przysługuje Ci uprawnienie do zwiększonego wolumenu zużycia energii elektrycznej wynoszącego odpowiednio 2,6 MWh lub 3 MWh pobierz i wypełnij Oświadczenie.

Zalecamy skorzystanie z wzoru Oświadczenia dostępnego na stronie pkpenergetyka.pl

Oświadczenie możesz złożyć w dwóch formach:

 1. papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej, co jest równoznaczne ze złożeniem go przedsiębiorcy energetycznemu, na adres:

   

  PKP Energetyka – Oświadczenia

  ArchiDoc

  ul. Niedźwiedziniec 10

  41 – 506 Chorzów

 2. elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesłanej na adrese-mail: oswiadczenia@pkpenergetyka.pl

Do Oświadczenia należy załączyć kopię następujących dokumentów:

 • Rolnik (odbiorca uprawniony prowadzący w dniu wejścia w życie Ustawy gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej) – decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające ze wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej,
 • Odbiorca uprawniony posiadający Kartę Dużej Rodziny (wyłącznie jako rodzic rodziny wielodzietnej) – Karty Dużej Rodziny.

Odbiorca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zamieszkujący w gospodarstwie domowym z taką osobą składa tylko stosowne Oświadczenie i nie załącza żadnych kopii orzeczenia o niepełnosprawności. Sprzedawca może jednak poprosić Odbiorcę o przedstawienie do wglądu właściwego orzeczenia o niepełnosprawności, w celu weryfikacji Oświadczenia.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Przesłane zdjęcia, skany lub inne obrazy cyfrowe nie będą rozpatrywane.

Ważne: jedno Oświadczenie wraz z załącznikami dla jednego PPE (punkt poboru energii elektrycznej).

 

Do kiedy należy złożyć stosowne dokumenty?

Jeśli w dniu wejścia ustawy w życie przysługuje Tobie limit zużycia 2600 kWh lub 3000 kWh lub nabędziesz prawo do zwiększonego limitu zużycia do 31.12.2022 r. podpisane Oświadczenie wraz z wymaganymi załącznikami złóż niezwłocznie, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

W przypadku złożenia Oświadczenia drogą korespondencyjną, do zachowania ww. terminu, wystarczy nadanie dokumentów najpóźniej w dniu 30 czerwca 2023 r. w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego lub placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej.

W przypadku nabycia uprawnienia do skorzystania ze zwiększonego limitu zużycia w trakcie 2023 r., Oświadczenie wraz z załącznikami złóż niezwłocznie po nabyciu tego uprawnienia, maksymalnie jednak w terminie 30 dni od dnia nabycia uprawnienia.

Kiedy zostanie wprowadzone w życie zamrożenie cen energii?

Zamrożenie cen – w ramach ustawowych limitów zużycia będzie obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.      

Jak będę mógł sprawdzić wykorzystany limit / zużycie energii w 2023 r.?

Dane o zużyciu energii elektrycznej za ostatni rok kalendarzowy znajdziesz na fakturze.

Czy limit zużycia odbiorcy uprawnionego przysługuje na więcej niż jeden PPE?

Limit zużycia dla osób uprawnionych, które prowadzą gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej przysługuje w stosunku do PPE służących rozliczeniom zużycia energii elektrycznej na potrzeby budynku mieszkalnego oraz urządzeń i instalacji położonych na gruntach gospodarstwa rolnego, lub gruntach, na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej, i których to gruntów dotyczy  decyzja o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego.

Limit zużycia dla odbiorców uprawnionych posiadających Kartę Dużej Rodziny przysługuje w stosunku do PPE wymienionych w umowie zawartej ze sprzedawcą energii przez rodzica rodziny wielodzietnej, któremu wydano Kartę Dużej Rodziny.

Limit zużycia dla osób uprawnionych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje w stosunku do PPE, znajdujących się w lokalu/obiekcie, w którym zamieszkuje osoba z niepełnosprawnością, posiadająca ww.  orzeczenie.

Czy zamrożenie cen obejmie prosumentów?

Tak, jeśli prosument jest odbiorcą końcowym zużywającym energię na potrzeby, o których mowa w punkcie 1 powyżej. W przypadku odbiorcy uprawnionego, będącego prosumentem energii odnawialnej zużycie energii elektrycznej będzie naliczane z uwzględnieniem zasad rozliczeń, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, tj. w ramach tzw. systemu opustów (net-meteringu).

Ostatnio zmodyfikowano: 16.11.2022

O PKP Energetyka

E-faktura

Zamień tradycyjną fakturę na e-fakturę. Sprawdź jakie to proste

więcej

Zadaj pytanie

Wybierz temat wiadomości i sprawdź szczegóły naszej oferty

Znajdź nas: