Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Umowy dystrybucyjne

Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji (Umowa)

Krok pierwszy

Jeśli odbiorca ma aktualnie zawartą umowę kompleksową, to wypowiada umowę kompleksową zawartą ze Sprzedawcą.

Brak skutecznego wypowiedzenia umowy kompleksowej uniemożliwia zawarcie umowy dystrybucyjnej.

Krok drugi

Odbiorca wypełnia Wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej (Wniosek) i składa lub przesyła na adres: PKP Energetyka S.A. - Oddział w Warszawie - Dystrybucja Energii Elektrycznej, Wydział Usług Dystrybucyjnych ul. Warszawska 158, 25-414 Kielce.

Odbiorca może również upoważnić sprzedawcę do zawarcia Umowy w jego imieniu, poprzez udzielenie pełnomocnictwa. W takim przypadku upoważniony przez odbiorcę sprzedawca wypełnia wniosek i składa lub przesyła na adres wskazany wyżej.

Krok trzeci

OSD przygotowuje Umowę w dwóch egzemplarzach i następnie wysyła do odbiorcy lub sprzedawcy, jeśli takie było wskazanie we Wniosku, w terminie:

  -  do 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy – dla odbiorców w gospodarstwie domowym;
  -  do 21 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy – dla pozostałych odbiorców.

Umowa jest sporządzana na podstawie wzoru umowy zamieszczonego na stronie internetowej www.pkpenergetyka.pl.

Krok czwarty

W przypadku otrzymania przez odbiorcę dwóch egzemplarzy Umowy, odbiorca lub pełnomocnik odbiorcy podpisuje dwa egzemplarze Umowy i przesyła na adres: PKP Energetyka S.A. - Oddział w Warszawie - Dystrybucja Energii Elektrycznej, Wydział Usług Dystrybucyjnych ul. Warszawska 158, 25-414 Kielce.

Podpisana Umowa musi być dostarczona na wskazany wyżej adres nie później niż do dnia zgłoszenia umowy sprzedaży do realizacji przez wybranego przez odbiorcę.

Krok piąty

Podpisany przez OSD egzemplarz umowy dystrybucyjnej zostanie odbiorcy odesłany na wskazany adres korespondencyjny.

Uwaga

Zaleca się, aby wniosek o zawarcie umowy dystrybucyjnej składać co najmniej na 2 miesiące przed planowanym terminem zmiany sprzedawcy.

Dla obiektów nowo przyłączanych, dodatkowo OSD sporządza Potwierdzenie o możliwości zawarcia Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub Umowy kompleksowej (PoMZU), który stanowi potwierdzenie zrealizowania umowy o przyłączenie.

Zamiast Wniosku, o którym mowa w Kroku drugim, zawarcie Umowy jest możliwe na podstawie udzielonego sprzedawcy przez odbiorcę odpowiedniego pełnomocnictwa Oświadczenie odbiorcy o zgodzie na zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z OSD (Oświadczenie) na warunkach wynikających z :

  -  obowiązującego wzoru umowy dystrybucyjnej zamieszczonego na stronie internetowej www.pkpenergetyka.pl.;
  -  Taryfy dla energii elektrycznej PKP Energetyka S.A.;
  -  Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PKP Energetyka S.A. (IRiESD);
  -  dotychczasowej umowy kompleksowej w zakresie warunków technicznych świadczenia usług dystrybucji, grupy taryfowej oraz mocy umownej, o ile postanowienia umowy kompleksowej w tym zakresie nie są sprzeczne z Taryfą dla energii elektrycznej PKP Energetyka S.A., IRiESD lub stanem faktycznym.

Potwierdzenie zawarcia umowy nastąpi poprzez przesłanie treści umowy na adres odbiorcy lub sprzedawcy.

Oświadczenie powinno zostać złożone na dzień zgłoszenia umowy sprzedaży do realizacji razem ze Zgłoszeniem zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Ponadto do Wniosku lub Oświadczenia niezbędne jest załączenie następujących dokumentów:

  • Pełnomocnictwo pisemne do zawarcia umowy – jeśli umowę w imieniu Klienta podpisuje jego pełnomocnik;
  • Aktualny odpis z KRS (możliwy wydruk internetowy) / zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (możliwy wydruk internetowy) / ew. inny dokument stwierdzający podmiotowość prawną klienta, dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość przedsiębiorcy (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), umowa spółki (w przypadku spółki cywilnej);
  • Numer NIP;
  • Dokument stwierdzający prawo do lokalu, obiektu lub nieruchomości, w którym pobierana będzie energia elektryczna lub pisemne oświadczenie na temat statusu prawnego lokalu.

Wypowiedzenie umowy

W przypadku zamiaru wypowiedzenia umowy o świadczenie usług dystrybucji, Odbiorca lub pełnomocnik odbiorcy sporządza stosowny pisemny dokument podpisany przez osoby posiadające pełnomocnictwa nadane przez Odbiorcę i wysyła na adres podany poniżej. W wypowiedzeniu musi być zawarty numer umowy, nr PPE oraz dzień rozwiązania umowy, przy czym dzień rozwiązania umowy musi wynikać z okresu  wypowiedzenia zawartego w umowie o świadczenie usług dystrybucji.  Okres wypowiedzenia zaczyna swój bieg od dnia dostarczenia wypowiedzenia na adres:

PKP Energetyka S.A. - Oddział w Warszawie - Dystrybucja Energii Elektrycznej

Wydział Usług Dystrybucyjnych
ul. Warszawska 158, 25-414 Kielce

W przypadku braku zawarcia dnia rozwiązania umowy o świadczenie usług dystrybucji w dostarczonym wypowiedzeniu, rozwiązanie umowy o świadczenie usług dystrybucji nastąpi na zasadach opisany w tej umowie, przy czym okres wypowiedzenia jest liczony od dnia dostarczenia tego wypowiedzenia na adres wskazany wyżej.

Za zgodą OSD rozwiązanie umowy o świadczenie usług dystrybucji może nastąpić w innym terminie, w takim przypadku Odbiorca lub pełnomocnik odbiorcy w dokumencie przesłanym do OSD przedstawia przyczynę rozwiązania umowy o świadczenie  usług dystrybucji np. likwidacja obiektu, przekazanie obiektu innemu odbiorcy itp.

Po otrzymaniu wypowiedzenia umowy o świadczenie usług dystrybucji na adres wskazany wyżej, OSD dokonuje weryfikacji wypowiedzenia i przesyła odbiorcy informację o wynikach weryfikacji.

OSD może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług dystrybucji w sytuacjach opisanych w umowie o świadczenie usług dystrybucji, podając przyczynę wypowiedzenia. Przy czym OSD prześle propozycję nowych warunków świadczenia usług dystrybucji, o ile Odbiorca nadal spełnia warunki do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji.

 

Zmiana grupy taryfowej

Zgodnie z Taryfą dla energii elektrycznej PKP Energetyka S.A. zmiana grupy taryfowej może nastąpić raz na dwanaście miesięcy. W celu zmiany grupy taryfowej Odbiorca lub pełnomocnik odbiorcy sporządza pisemne wystąpienie podpisane przez osoby posiadające pełnomocnictwa nadane przez Odbiorcę i wysyła na adres:

PKP Energetyka S.A. - Oddział w Warszawie - Dystrybucja Energii Elektrycznej

Wydział Usług Dystrybucyjnych
ul. Warszawska 158, 25-414 Kielce

OSD dokonuje weryfikacji nowej grupy taryfowej. W przypadku negatywnej weryfikacji OSD powiadamia o tym fakcie Odbiorcę podając przyczynę weryfikacji. W przypadku pozytywnej weryfikacji oraz mając na względzie, że zmiana grupy taryfowej wymaga zawarcia aneksu do umowy o świadczenie usług dystrybucji, OSD przygotowuje projekt aneksu i wysyła do Odbiorcy. Odbiorca odsyła podpisany aneks na adres wskazany wyżej.

Każda zmiana grupy taryfowej rozpoczyna się z rozpoczęciem miesiąca kalendarzowego, lecz nie wcześniej niż po upływie jednego miesiąca kalendarzowego.

Jeżeli zmiana grupy taryfowej wymaga określenia przez OSD nowych warunków przyłączenia, zmiana grupy taryfowej zostanie zrealizowana po uprzednim spełnieniu tych warunków.

 

Zmiana mocy umownej

Zmiana mocy umownej na rok następny powinna być dokonana w postaci pisemnej dostarczonej do dnia 30 września na adres:

PKP Energetyka S.A. - Oddział w Warszawie - Dystrybucja Energii Elektrycznej

Wydział Usług Dystrybucyjnych
ul. Warszawska 158, 25-414 Kielce

Za zgodą OSD na wniosek Odbiorcy możliwa jest zmiana mocy umownej w trakcie roku, przy czym OSD dokonuje zmiany mocy umownej w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku na adres wskazany wyżej.

W przypadku zmniejszenia mocy umownej w trakcie roku, następuje zwiększenie opłaty wynikającej ze składnika stałego stawki sieciowej, zgodnie z obowiązującą Taryfą dla energii elektrycznej PKP Energetyka S.A., dla całego okresu objętego korektą.

OSD każdorazowo weryfikuje możliwość zmiany mocy umownej. W przypadku negatywnej weryfikacji OSD o tym fakcie powiadamia Odbiorcę podając przyczynę weryfikacji.

W przypadku pozytywnej weryfikacji oraz jeśli umowa o świadczenie usług dystrybucji przewiduje zmianę mocy umownej w postaci aneksu do umowy o świadczenie usług dystrybucji, OSD przygotowuje projekt aneksu i wysyła do Odbiorcy. Odbiorca odsyła podpisany aneks na adres wskazany wyżej.

Każda zmiana mocy umownej rozpoczyna się z rozpoczęciem miesiąca kalendarzowego, lecz nie wcześniej niż po upływie jednego miesiąca kalendarzowego.

Jeżeli zmiana mocy umownej wymaga określenia przez OSD nowych warunków przyłączenia, zmiana mocy umownej zostanie zrealizowana po uprzednim spełnieniu tych warunków.