Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Zmiana sprzedawcy

Zmiana sprzedawcy

Zasady i warunki zmiany sprzedawcy określają określa ustawa Prawo energetyczne, rozporządzenia do ustawy Prawo energetyczne oraz zapisy Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)

Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej

Krok 1 – zawarcie umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą

Odbiorca dokonuje wyboru nowego sprzedawcy i zawiera umowę sprzedaży.

Nowa umowa sprzedaży powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia umowy sprzedaży
z dotychczasowym sprzedawcą.

Takie rozwiązanie gwarantuje ciągłość sprzedaży.

Krok 2 – wypowiedzenie umowy sprzedaży dotychczasowemu sprzedawcy

W przypadku, gdy dotychczasowym sprzedawcą była lokalna spółka obrotu wydzielona ze struktur dawnej spółki dystrybucyjnej, odbiorca wypowiada tzw. umowę kompleksową, obejmującą zarówno warunki sprzedaży energii elektrycznej jak i świadczenia usługi dystrybucji (powyższe występuje przy pierwszej zmianie sprzedawcy).

Krok 3 – zawarcie umowy oświadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej

W przypadku wypowiedzenia umowy kompleksowej, oprócz umowy sprzedaży z wybranym sprzedawcą, odbiorca zawiera z operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) umowę o świadczenie usługi dystrybucji.

Umowa oświadczenie usługi dystrybucji wchodzi w życie z dniem rozwiązania umowy kompleksowej.

Umowę o świadczenie usługi dystrybucji odbiorca może zawrzeć na czas nieokreślony
i wtedy nie jest konieczne wypowiadanie i ponowne jej zawieranie przy kolejnych zmianach sprzedawców.

Więcej o umowy dystrybucyjne

Krok 4 – poinformowanie operatora systemu dystrybucyjnego (OSD)
o zawarciu nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej

Powiadomienie o zawarciu umowy sprzedaży (Zgłoszenia zmiany sprzedawcy / umowy sprzedaży energii elektrycznej) powinno zawierać m.in.:

  1. określenie stron nowej umowy sprzedaży
  2. termin obowiązywania nowej umowy sprzedaży
  3. planowane ilości dostaw energii elektrycznej
  4. określenie podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe

Powiadomienie składane jest do siedziby OSD zarówno przez odbiorcę jak i sprzedawcę lub przez sprzedawcę także w imieniu odbiorcy na podstawie udzielonego mu przez odbiorcę pełnomocnictwa, na formularzu  dostępnym na stronie internetowej („Wniosek Zgłoszenia zmiany sprzedawcy / umowy sprzedaży energii elektrycznej”).

Uwaga:

  1. numer PPE stanowi podstawową informację do identyfikacji przyłączonego obiektu oraz pozostałych informacji podanych w powiadomieniu. Oznacza to, że podanie nr PPE, który nie jest ujęty w ewidencji OSD będzie stanowić powiadomienie jako bezprzedmiotowe i z tego tytułu nastąpi negatywna weryfikacja powiadomienia.
  2. w momencie złożenia powiadomienia Odbiorca musi mieć zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji. W przypadku braku zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji niezbędne jest złożenie stosownego oświadczanie o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji, o którym mowa w IRiESD,.przy czym złożenie tego Oświadczenia musi być złożone razem z powiadomieniem.

Krok 5 – dostosowanie układów pomiarowo – rozliczeniowych

W zależności od wielkości zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę zmiana sprzedawcy może wymagać dostosowania układu pomiarowo – rozliczeniowego.

Koszty dostosowania układu ponosi właściciel układu. W przypadku odbiorców przyłączonych do sieci o niskim napięciu właścicielem układu jest operator systemu dystrybucyjnego.

Krok 6 – końcowe rozliczenie z dotychczasowym sprzedawcą

W dniu zmiany sprzedawcy (wejścia w życie nowej umowy sprzedaży) OSD dokonuje odczytu licznika.

W przypadku liczników bez transmisji danych odczyt może być opóźniony, ale nie powinien nastąpić później niż w ciągi 5 dni roboczych po zmianie sprzedawcy.

Stan licznika na dzień zmiany sprzedawcy OSD przekazuje dotychczasowemu oraz nowemu sprzedawcy. Na tej podstawie dotychczasowy sprzedawcy sporządza rozliczenie końcowe.

Umowy generalne zawarte ze sprzedawcami

Sprzedawcy, którzy mają zamiar sprzedawać energię elektryczną do Odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej PKP Energetyka S.A. zobowiązani są zawrzeć Umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych (Generalna Umowa Dystrybucyjna) z PKP Energetyka S.A. Informacje w zakresie stosownych procedur można uzyskać w IRiESD oraz pod nr telefonu (22) 392 46 10 lub (22) 392 46 00, fax (22) 47 474 44 73.

Umowy dystrybucji zawierane z podmiotami odpowiedzialnymi za bilansowanie handlowe

Podmioty dokonujące bilansowania handlowego (POB), które mają zamiar dokonywać bilansowania handlowego odbiorców są zobowiązani zawrzeć stosowna umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych z PKP Energetyka S.A. Informacje w zakresie stosownych procedur można uzyskać w IRiESD oraz pod nr telefonu (22) 392 46 10 lub (22) 392 46 10, fax (22) 474 44 73.

PKP Energetyka S.A. jako przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo świadczy usługę sprzedaży i usługi kompleksowe energii elektrycznej na swojej sieci dystrybucyjnej.

Ponadto PKP Energetyka S.A. posiada umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (Generalna Umowa Dystrybucji – GUD oraz Generalna Umowa Dystrybucji dla usługi kompleksowej – GUD-k) umożliwiające realizację przez Sprzedawcę usługi sprzedaży energii elektrycznej i/lub usługi kompleksowej energii elektrycznej dla odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej PKP Energetyka S.A.

Lista sprzedawców energii elektrycznej (GUD) - pobierz plik

Lista sprzedawców energii elektrycznej (GUD-K) - pobierz plik

Sprzedawca zobowiązany

Informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa – zostało wyznaczone sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego PKP Energetyka S.A.

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.496.2.127.2019.MTo1 z dnia 15 października 2019 r.- pobierz plik

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.496.2.113.2020.MRa1 z dnia 19 października 2020 r. - pobierz plik

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.496.2.102.2021.MTo PW-322457 z dnia 21 października 2021r. -pobierz plik

Sprzedawca rezerwowy energii elektrycznej

Sprzedawca rezerwowy to przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną, umowę generalną o świadczenie usług dystrybucji z PKP Energetyka S.A., sprzedające energię elektryczną Odbiorcy w przypadku zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej przez Sprzedawcę wybranego przez Odbiorcę.

Zgodnie z zapisami art. 5aa, ust. 4 Ustawy Prawo Energetyczne poniżej przedstawiono listę sprzedawców, pełniących funkcję Sprzedawcy rezerwowego na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego PKP Energetyka S.A.

I. Dla odbiorców z tego obszaru sprzedawcą rezerwowym jest:
PKP Energetyka S.A.

https://www.pkpenergetyka.pl/Energia-dla-firm/Dokumenty-do-pobrania

Lista podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe (POB), z którymi PKP Energetyka S.A. posiada umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, umożliwiającą dokonywanie bilansowania handlowego odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej PKP Energetyka S.A.

Lista POB - pobierz plik

Zgodnie z art. 9c ust. 3a ustawy Prawo energetyczne, PKP Energetyka S.A. uczestniczy w konfiguracji miejsc bilansowania poprzez innych operatorów przyłączonych do sieci przesyłowej, którzy dla PKP energetyka świadczą usługi operatora pomiarów w tym zakresie.

Dane operatora pomiarów - pobierz plik

Zgodnie z art. 9c ust. 3a ustawy Prawo energetyczne, PKP Energetyka S.A. uczestniczy w konfiguracji miejsc bilansowania poprzez innych operatorów przyłączonych do sieci przesyłowej, którzy dla PKP energetyka świadczą usługi operatora pomiarów w tym zakresie.

Dokumenty do pobrania:

UWAGA! Wnioski o zmianę sprzedawcy należy przesyłać na adres:

PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie - Dystrybucja Energii Elektrycznej
00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67