Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Zagospodarowanie terenu PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski ul. Rejtana 41/43 w Częstochowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Staropolski11.07.2012Przetarg nieograniczonyEwa Szymczak
(34) 376 14 17, 697 040 704
e.szymczak@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Zagospodarowanie terenu PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski ul. Rejtana 41/43 w Częstochowie

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa w pok. nr 206 (Sekretariat), do dnia 31.07.2012 r. godz. 10.00

31.07.2012

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A.
Zakład Staropolski
ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Zagospodarowanie terenu PKP Energetyka S.A.
Zakład Staropolski ul. Rejtana 41/43 w Częstochowie”.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie „Zagospodarowanie terenu PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski ul. Rejtana 41/43 w Częstochowie” obejmuje m.in. - budowę parkingu składającego się z 76 miejsc postojowych, uporządkowanie układu komunikacyjno-parkingowego, przebiegu chodników (m.in. poprzez częściowe usunięcie istniejących nawierzchni utwardzonych), budowę ogrodzenia, wydzielenie terenów należących do Inwestora ogrodzeniem systemowym, wydzielenie na terenie części do których osoby nieupoważnione nie będą miały dostępu, uporządkowanie i zaprojektowanie terenów zieleni, wyburzenie części nawierzchni betonowych, odprowadzanie wód deszczowych. Dokładny zakres prac określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest według procedur Zamawiającego określonych wyłącznie w SIWZ i w przepisach na jakie SIWZ się powołuje (nie podlega unormowaniom określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych).
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:
• osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. nr 352,
• drogą pocztową - po przesłaniu zamówienia faksem (nr fax 34 376 14 99) lub e-mailem na adres e.szymczak@pkpenergetyka.pl
• drogą elektroniczną (e-mailem) po przesłaniu zamówienia faksem (nr fax 34 376 14 99) lub e-mailem na adres e.szymczak@pkpenergetyka.pl
4. SIWZ jest bezpłatna.
5. Osoba upoważniona do kontaktów: Naczelnik Działu ds. wyposażenia technicznego Pani Ewa Szymczak tel. (34) 376 14 17, 697 040 704 w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
9. Każdy Wykonawca może złożyć w przetargu tylko jedną ofertę.
10. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa w pok. nr 206 (Sekretariat), do dnia 31.07.2012 r. godz. 10.00
11. Otwarcie ofert: 31.07.2012r. godz. 10.15 w siedzibie PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski, ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa w Sali konferencyjnej.
12. Termin wykonania zamówienia: 30.10.2012r
13. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena - 90%,
Okres udzielonej gwarancji – 10%
14. Wadium w wysokości 10 000,00 zł. (dziesięć tysięcy złotych)
15. Termin związania ofertą: 60 dni.
16. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych, oraz spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca musi złożyć wszystkie dokumenty wymagane w SIWZ.

Dane do korespondencji:
• PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa
• Faks +48 34 376 1499
• e-mail e.szymczak@pkpenergetyka.pl
Znak sprawy: EZ7-Ez12-2110/61/2012 Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

Wynik postępowania

Postępowanie przeprowadzone w dniu 31.07.2012 r., zostało unieważnione.