Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Termomodernizacja budynków podstacji trakcyjnej PT Częstochowa (rozdzielnia 3kV i rozdzielnia 30kV)

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Staropolski31.07.2012Przetarg nieograniczonyEwa Szymczak
(34) 376 14 17, 697 040 704
e.szymczak@pkpenergetyka.pl
Przedmiot zamówienia

Termomodernizacja budynków podstacji trakcyjnej PT Częstochowa (rozdzielnia 3kV i rozdzielnia 30kV)

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa w pok. nr 206 (Sekretariat), do dnia 14.08.2012 r. godz. 11:00

14.08.2012

Dodatkowe informacje

Częstochowa 31.07.2012                  

PKP Energetyka S.A.
Zakład Staropolski
ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie „Termomodernizacja budynków podstacji trakcyjnej PT Częstochowa (rozdzielnia 3kV i rozdzielnia 30kV)” – adres: Częstochowa ul. Rejtana 41/43 -obejmuje m.in. izolacje ścian fundamentowych, wykonanie opaski betonowej, docieplenie budynku, tynkowanie ścian, naprawa dachu, wymiana bram i drzwi do budynków, wymiana obróbek blacharskich, parapetów, rur spustowych, położenie płytek na chodach, wymiana barierki itp.  Dokładny zakres prac określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest według procedur Zamawiającego określonych wyłącznie w SIWZ i w przepisach na jakie SIWZ się powołuje (nie podlega unormowaniom określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych).
3.  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:
• osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. nr 352,
• drogą pocztową - po przesłaniu zamówienia faksem (nr fax 34 376 14 99) lub e-mailem na adres e.szymczak@pkpenergetyka.pl
• drogą elektroniczną (e-mailem) po przesłaniu zamówienia faksem (nr fax 34 376 14 99) lub e-mailem na adres e.szymczak@pkpenergetyka.pl
4. SIWZ jest bezpłatna.
5. Osoba upoważniona do kontaktów: Naczelnik Działu ds. wyposażenia technicznego Pani Ewa Szymczak tel. (34) 376 14 17, 697 040 704 w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
9. Każdy Wykonawca może złożyć w przetargu tylko jedną ofertę.
10. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa w pok. nr 206 (Sekretariat), do dnia 14.08.2012 r. godz. 1100
11. Otwarcie ofert: 14.08.2012r. godz. 1115 w siedzibie PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski, ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa w Sali konferencyjnej.
12. Termin wykonania zamówienia:  31.10.2012r
13. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena - 90%,
Okres udzielonej gwarancji – 10%
14. Wadium w wysokości 5 000,00 zł. (pięć tysięcy złotych)
15. Termin związania ofertą: 60 dni.
16. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych   warunków.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych, oraz spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca musi złożyć wszystkie dokumenty wymagane w SIWZ.
Dane do korespondencji:
• PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa
• Faks +48 34 376 1499
• e-mail e.szymczak@pkpenergetyka.pl
Znak sprawy: EZ7-Ez12-2110/60/2012 Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

Wynik postępowania

PKP Energetyka S.A.
Zakład Staropolski
42-207 Częstochowa ul. Rejtana 41/43
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację niżej wymienionego zadania:

„Termomodernizacja budynków podstacji trakcyjnej PT Częstochowa
(rozdzielnia 3kV i rozdzielnia 30kV)”

przeprowadzone w dniu 14.08.2012 r., zostało unieważnione.