Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa oleju opałowego

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Zachodni28.09.2012Przetarg ograniczonyElżbieta Szałajko
697 049 218
e.szalajko@pkpenergetyka.pl

Brygida Napierała-Toboła
697 041 918
b.napierala@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa oleju opałowego

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A.
Zakład Zachodni,
ul. Kolejowa 4a 60-715 Poznań, woj. wielkopolskie,

15.10.2012

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A.
Zakład Zachodni,
ul. Kolejowa 4a 60-715 Poznań, woj. wielkopolskie,
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawa oleju opałowego”

1. Termin składania ofert: 15.10.2012r. do godz. 10.00
2. Otwarcie ofert: 15.10.2012r godz. 10.15
3. Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 31.05.2013r.
4. Oferty należy składać w: siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie lub przesłać drogą pocztową.
5. Kryteria wyboru oferty: cena ofertowa - 100%
6. Specyfikację można pobrać ze strony internetowej.
7. Wadium w wysokości: 500,00 zł (słownie: pięćset zł).
8. Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami:
- w sprawach technicznych: Brygida Napierała-Toboła tel. 697 041 918 e-mail: b.napierala@pkpenergetyka.pl
- w sprawach proceduralnych: Elżbieta Szałajko tel. 697 049 218 e-mail: e.szalajko@pkpenergetyka.pl

9. Pozostałe uwagi:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
- Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
- Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1). Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2). Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3). Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4). Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 PZP).
5). Oraz spełniają inne wymogi określone w SIWZ.

Wynik postępowania

PKP Energetyka S.A.
Zakład Zachodni, 
ul. Kolejowa 4a 60-715 Poznań,

Ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 15.10.2012 r. przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa oleju opałowego.”

Wpłynęły: 4 oferty
Odrzucono: 0 ofert
Wybrano ofertę firmy
„MAC-BENZ” Zenon Maciej i Barbara Kłaczkiewicz
64-500 Szamotuły, ul. Lipowa

za cenę netto 1 m3 oleju opałowego: 3 054,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćdziesiąt cztery zł 00/100) plus podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury

Oferta spełnia wymagania określone w Specyfikacji oraz jest najkorzystniejsza spośród ofert 
niepodlegających odrzuceniu.