Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Sprzedaż złomu

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Staropolski30.10.2012Zapytanie ofertoweEwa Szymczak
34 376 1499
e.szymczak@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Sprzedaż złomu

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa w pok. nr 206 (Sekretariat)

07.11.2012

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A.
Zakład Staropolski
ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa
Ogłasza KONKURS OFERT na:
„Sprzedaż złomu”

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Pocięcie i sprzedaż złomu z pojazdów wycofanych z ruchu:
Zadanie nr 1
1. Wagon techniczno-gospodarczy typu 112A, nr wagonu 10-0700,
bez przewidywanej do odzysku ilość drewna opałowego – 6 m3
przewidywana ilość złomu do sprzedaży – N7 - 22,5 t,

Zadanie nr 2
2. Wagon techniczno-gospodarczy typu 102A, nr wagonu 10-0729,
bez przewidywanej do odzysku ilość drewna opałowego – 6 m3
przewidywana ilość złomu do sprzedaży – N7 - 17 t,

Miejsce postoju wagonów techniczno-gospodarczych – poz. 1 zadanie nr 1
Sekcja Zasilania Elektroenergetycznego w Lublińcu. ul. Cegielniana 19,
42-700 Lubliniec (naczelnik Sekcji: Wojciech Toma tel. 697 040 721)

Miejsce postoju wagonów techniczno-gospodarczych – poz. 2 zadanie nr 2
Sekcja Zasilania Elektroenergetycznego w Hanulinie, Hanulin 8, 63-600 Kępno
(naczelnik Sekcji: Józef Hebisz tel. 697 040 761).

2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest według procedur Zamawiającego określonych wyłącznie w SIWZ i w przepisach na jakie SIWZ się powołuje (nie podlega unormowaniom określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych).
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:
• osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. nr 352,
• drogą pocztową - po przesłaniu zamówienia faksem (nr fax 34 376 14 99) lub e-mailem na adres e.szymczak@pkpenergetyka.pl
• drogą elektroniczną (e-mailem) po przesłaniu zamówienia faksem (nr fax 34 376 14 99) lub e-mailem na adres e.szymczak@pkpenergetyka.pl
4. SIWZ jest bezpłatna.
5. Osoba upoważniona do kontaktów: Naczelnik Działu ds. wyposażenia technicznego Pani Ewa Szymczak tel. (34) 376 14 17, 697 040 704 w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.
9. Każdy Wykonawca może złożyć w konkursie ofert tylko jedną ofertę na każde zadanie.
10. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa w pok. nr 206 (Sekretariat), do dnia 7.11.2012 r. godz. 10.00
11. Otwarcie ofert: 7.11.2012r. godz. 10.15 w siedzibie PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski, ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa w Sali konferencyjnej.
12. Termin wykonania zamówienia: 30.11.2012r
13. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena - 100%,
14. Termin związania ofertą: 60 dni.
15. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W konkursie ofert mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych, oraz spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca musi złożyć wszystkie dokumenty wymagane w SIWZ.

Dane do korespondencji:
• PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa
• Faks +48 34 376 1499
• e-mail e.szymczak@pkpenergetyka.pl
Znak sprawy: EZ7-Ez12-213/21/2012 Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.