Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Lubelski17.07.2012Przetarg nieograniczonyMagdalena Marcinek
697-040-567
m.marcinek@pkpenergetyka.pl

Tadeusz Krawczyk
(81) 472-16-68

Przedmiot zamówienia

Dostawa map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A.
Zakład Lubelski
Ul. Okopowa 5
20-022 Lublin, woj. lubelskie

02.08.2012

Dodatkowe informacje

1. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzne uregulowania Zamawiającego
2. Termin realizacji: 15.12.2012 r.
3. Oferty należ składać w sekretariacie lub przesłać drogą pocztową,
4. Termin związania ofertą 30 dni od upływu terminu złożenia ofert,
5. Wadium w wysokości 7 500,00 zł
6. Kryterium wyboru ofert: cena ofertowa – 100pkt
7. Specyfikację można pobrać ze strony internetowej lub uzyskać drogą elektroniczną.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny
9. Pozostałe uwagi:
a. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych,
b. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
c. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 PZP)
e. spełniają inne wymogi określone w SIWZ.

Wynik postępowania

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez WYkonawcę:

Firmę:

PUGiT "GEOPROJEKT" Witold Rogóż
20-118 Kielce
ul. Husarska 7B

z ceną 248 000,00 zł/netto.