Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Naprawa ścian, malowanie elewacji, wymiana drzwi wejściowych i okien na podstacji trakcyjnej (PT) Fałkowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Zachodni07.09.2012Przetarg nieograniczonyElżbieta Szałajko
697 049 218
e.szalajko@pkpenergetyka.pl

Ryszard Dopierała
697 041 917
r.dopierała@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Naprawa ścian, malowanie elewacji, wymiana drzwi wejściowych i okien na podstacji trakcyjnej (PT) Fałkowo

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie lub przesłać drogą pocztową

24.09.2012

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A.
Zakład Zachodni,
ul. Kolejowa 4a 60-715 Poznań, woj. wielkopolskie,
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Naprawa ścian, malowanie elewacji, wymiana drzwi wejściowych i okien na podstacji trakcyjnej (PT) Fałkowo.”

1. Termin składania ofert: 24.09.2012r. do godz. 12.00
2. Otwarcie ofert: 24.09.2012r godz. 12.15
3. Termin realizacji: 30.10.2012r.
4. Oferty należy składać w: siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie lub przesłać drogą pocztową.
5. Kryteria wyboru oferty: cena ofertowa - 100%
6. Specyfikację można pobrać ze strony internetowej.
7. Wadium w wysokości: 800,00 zł (słownie: osiemset zł).
8. Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami:
- w sprawach technicznych: Ryszard Dopierała tel. 697 041 917 e-mail: r.dopierała@pkpenergetyka.pl
- w sprawach proceduralnych: Elżbieta Szałajko tel. 697 049 218
e-mail: e.szalajko@pkpenergetyka.pl

9. Pozostałe uwagi:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
- Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
- Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1). Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2). Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3). Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4). Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia(art.24 PZP).
5). Oraz spełniają inne wymogi określone w SIWZ.

Wynik postępowania

PKP Energetyka S.A.
Zakład Zachodni,
ul. Kolejowa 4a 60-715 Poznań,

Ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 24.09.2012 r. przetargu nieograniczonego na:

„Naprawa ścian, malowanie elewacji, wymiana drzwi wejściowych i okien na podstacji
trakcyjnej (PT) Fałkowo.”

Wpłynęły: 4 oferty
Odrzucono: 0 ofert
Wybrano ofertę firmy
Firma budowlana Anbud Andrzej Kuźma
ul. Różana 5, 62-420 Strzałkowo

za cenę netto: 54 468,24 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem zł 24/100) plus podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury

Oferta spełnia wymagania określone w Specyfikacji oraz jest najkorzystniejsza spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu.