Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dwóch linii kablowych tor nr 1 i tor nr 2 – 15 kV pomiędzy ST1 i ST4 w stacji Nysa wraz z dostosowaniem stacji transformatorowych ST1, ST2, ST3 i ST4 do zdalnego sterowania z nastawni NC Opole

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Śląski14.09.2012Przetarg nieograniczonyEwa Albertowicz
(032) 719 44 13Przedmiot zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dwóch linii kablowych tor nr 1 i tor nr 2 – 15 kV pomiędzy ST1 i ST4 w stacji Nysa wraz z dostosowaniem stacji transformatorowych ST1, ST2, ST3 i ST4 do zdalnego sterowania z nastawni NC Opole

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A. Zakład Śląski
44-100 Gliwice, ul. Zabrska 41

01.10.2012

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Zakład Śląski
44-100 Gliwice, ul. Zabrska 41,
tel. (032) 719-44-13, fax. (032) 719-43-92,
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony (nie podlegający unormowaniom określonym ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) na:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dwóch linii kablowych tor nr 1 i tor nr 2 – 15 kV pomiędzy ST1 i ST4 w stacji Nysa wraz z dostosowaniem stacji transformatorowych ST1, ST2, ST3 i ST4 do zdalnego sterowania z nastawni NC Opole

1. Termin składania ofert: 01.10.2012 r. do godz. 9.00.
2. Otwarcie ofert: 01.10.2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 006.
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 26.10.2012 r.
4. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat pokój nr 120 w godz. 8.00-14.00.
5. Termin związania ofertą wynosi 45 dni od daty otwarcia ofert.
6. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
• wysokość oferowanej ceny – 100%
7. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać tylko i wyłącznie osobiście w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 006) na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający dane firmy, telefon, fax i e-mail – koszt SIWZ 50,00 zł brutto.
8. Wadium w wysokości 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) należy złożyć do dnia 01.10.2012 r. do godz. 9.00.
9. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami w dni robocze w godz. 9.00 – 13.00 są:
• w sprawach formalnych:
Ewa Albertowicz – Naczelnik Działu Sprzedaży Usług, tel. (032) 719 44 13
• w sprawach technicznych:
Mirosław Brodziak – Kierownik Śląskiego Rejonu Dystrybucji w Gliwicach,
tel. (032) 719-44-92.
10. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
11. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
12. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Nr sprawy EZ8-Ez8b-420/17-2/12
Gliwice, dnia 14.09.2012 r.

Wynik postępowania

PKP Energetyka S.A. – Zakład Śląski
ul. Zabrska 41, 44-100 Gliwice
tel. (032) 719-44-13
fax.(032) 719-43-92
ogłasza że w wyniku przeprowadzonego w dniu 01.10.2012 r. przetargu nieograniczonego na

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dwóch linii kablowych tor nr 1 i tor nr 2 – 15 kV pomiędzy ST1 i ST4 w stacji Nysa wraz z dostosowaniem stacji transformatorowych ST1, ST2, ST3 i ST4 do zdalnego sterowania z nastawni NC Opole.

wybrano Wykonawcę:

PROIN
Projektowanie – Pozwolenia – Nadzory
Pl. Skarżyńskiego 1
51 – 301 Wałbrzych

za kwotę 395 000,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100, netto – bez podatku VAT).

Nr sprawy EZ8-Ez8b-420/17-2/12

Gliwice, dnia 01.10.2012 r.