Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Podłączenie budynku administracyjnego w Iławie ul. Dworcowa 5 do sieci wodociągowej i ciepłowniczej

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Północny20.08.2012Przetarg nieograniczonyIreneusz Kobiela ;
(58) 742-02-02 wew. 1120, tel kom. 697-049-748
i.kobiela@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Podłączenie budynku administracyjnego w Iławie ul. Dworcowa 5 do sieci wodociągowej i ciepłowniczej

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

Zakład Północny
ul. Jana z Kolna 29
81 - 859 Sopot

04.09.2012

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża, 63/67
Zakład Północny
ul. Jana z Kolna 29
81 - 859 Sopot

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony (nie podlegający unormowaniom określonym ustawą Prawo zamówień publicznych) na zadanie pn:
„Podłączenie budynku administracyjnego w Iławie ul. Dworcowa 5 do sieci wodociągowej i ciepłowniczej”.
Wymagany termin realizacji zadania: nie dłużej niż do dnia 31 października 2012.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać tylko i wyłącznie pocztą elektroniczną.
Koszt specyfikacji – specyfikacja jest darmowa.
Pracownicy uprawnieni do kontaktów z oferentami:
W sprawach technicznych i formalnych – Ireneusz Kobiela tel. (58) 742-02-02 wew. 1120 lub tel kom. 697-049-748 ; Zyta Roda tel. (58) 742-02-02 wew. 1123 lub tel. kom. 697-049-171 w dni robocze w godz. 8.00 – 14.00.
W sprawie zapoznania się z terenem realizacji robót – Jan Nadolski tel. (58) 742-02-02 wew. 5301 lub tel kom. 697-041-151 ; w dni robocze w godz. 8.00 – 14.00.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie (III piętro) do dnia 04.09.2012 r. do godz. 11.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.09.2012r o godz.1200 w siedzibie Zamawiającego, Sali konferencyjnej (III piętro).
Kryteria oceny ofert:
1. Wysokość oferowanej ceny - 100 %
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Na powyższe zadanie Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, do dnia 04.09.2012 r. do godz. 11.00 w wysokości 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
Termin związania z ofertą wynosi 45 dni.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi Zamawiającego zawarte w SIWZ.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wynik postępowania

PKP Energetyka S.A.
Zakład Północny
ul. Jana z Kolna 29, 81-859 Sopot
Tel. 58 7420202 w.1123
Informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Podłączenie budynku administracyjnego w Iławie ul. Dworcowa 5 do sieci wodociągowej i ciepłowniczej”
decyzją komisji przetargowej z dnia 04 września 2012r. została wybrana oferta firmy:
„FALKOPIA” Spółka Jawna
Z. i P. Falkowscy
14-200 Iława, ul. Kasprowicza 1/70
na kwotę netto (bez podatku VAT): 169.000,00 zł
słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych zero groszy