Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Remont budynków Stacji Transformatorowych

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Dolnośląski13.07.2012Przetarg nieograniczonyBogumił Gulewicz
697 041 298, (071) 717 12 95
b.gulewicz@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Remont budynków Stacji Transformatorowych

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

Zakład Dolnośląski
ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław

30.07.2012

Dodatkowe informacje

Zakład Dolnośląski
ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław
ogłasza przetarg nieograniczony na :
,,Remont budynków Stacji Transformatorowych”.

1. Przedmiotem zamówienia jest remont budynków Stacji Transformatorowych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.
4. Wymagany termin realizacji zadania: 25.10.2012 r.
5. Termin składania ofert: do dnia 30.07.2012 r., do godz. 10.00.
6. Termin otwarcia ofert : 30.07.2012 r., godz. 10.15.
7. Oferty należy składać: PKP Energetyka S.A. - Zakład Dolnośląski, ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław, pok. nr 275.
8. Kryteria wyboru ofert:
a) cena oferty - 80 pkt.
b) okres gwarancji - 20 pkt.
9. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.pkpenergetyka.pl
10. Oferent wnosi wadium w wysokości :
a) dla całości zadania – 2.900,00 zł,
b) dla zadania nr 1 – 1.400,00 zł,
c) dla zadania nr 2 – 1.500,00 zł.
wadium należy złożyć do dnia 30.07.2012 r., do godz.10.00.
11. Oferenci zostają związani złożoną ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
12. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami :
• Bogumił Gulewicz tel. kom. 697 041 298, (071) 717 12 95.
• w godz. od 8.30 do 14.30.
• e-mail: b.gulewicz@pkpenergetyka.pl
W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :
1) Posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
2) Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności wymaganych przez ustawy nakładające obowiązek posiadania takich uprawnień.
3) Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
4) Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5) Przedłożą ofertę zgodną z wymogami zamawiającego określonymi w SIWZ.

Wynik postępowania

W postępowaniu przetargowym prowadzonym w celu wyłonienia wykonawcy na zadania pt.: ,,Remont budynków Stacji Transformatorowych” - zadanie nr 1 (pkt A 1.1. SIWZ), dla realizacji zadania wybrana została oferta firmy: ,,DORBUD” Usługi Ogólnobudowlane – Stasiak Jerzy, Al. Jana Matejki 13/19, 50-333 Wrocław, za cenę – 55.000,00 zł. (netto), warunki gwarancji – 5 lat, warunki płatności – 30 dni, termin wykonania – 25.10.2012 r.