Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Remont dachu budynku Podstacji Trakcyjnej Kamieniec Ząbkowicki przy ul. Węglowej 5 w Kamieńcu Ząbkowickim

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Dolnośląski13.07.2012Przetarg nieograniczonyBogumił Gulewicz
697 041 298, (071) 717 12 95.
b.gulewicz@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Remont dachu budynku Podstacji Trakcyjnej Kamieniec Ząbkowicki przy ul. Węglowej 5 w Kamieńcu Ząbkowickim

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A. - Zakład Dolnośląski, ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław, pok. nr 275.

30.07.2012

Dodatkowe informacje

Zakład Dolnośląski
ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław
ogłasza przetarg nieograniczony na :
,,Remont dachu budynku Podstacji Trakcyjnej Kamieniec Ząbkowicki przy ul. Węglowej 5 w Kamieńcu Ząbkowickim”.

1. Przedmiotem zamówienia jest remont dachu budynku Podstacji Trakcyjnej Kamieniec Ząbkowicki przy ul. Węglowej 5 w Kamieńcu Ząbkowickim, w zakres którego wchodzi :
a) wymiana pokrycia papowego,
b) wymiana obróbek blacharskich, opierzeni i rur spustowych.
• powierzchnia dachu : 390 m2
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.
4. Wymagany termin realizacji zadania: 25.10.2012 r.
5. Termin składania ofert: do dnia 30.07.2012 r., do godz. 11.00.
6. Termin otwarcia ofert : 30.07.2012 r., godz. 11.15.
7. Oferty należy składać: PKP Energetyka S.A. - Zakład Dolnośląski, ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław, pok. nr 275.
8. Kryteria wyboru ofert:
a) cena oferty - 80 pkt.
b) okres gwarancji - 20 pkt.
9. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.pkpenergetyka.pl
10. Wadium na całość zadania wynosi 1.200,00 zł., należy złożyć do dnia 30.07.2012 r., do godz.11.00.
11. Oferenci zostają związani złożoną ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
12. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami :
• Bogumił Gulewicz tel. kom. 697 041 298, (071) 717 12 95.
• w godz. od 8.30 do 14.30.
• e-mail: b.gulewicz@pkpenergetyka.pl
W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :
1) Posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
2) Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności wymaganych przez ustawy nakładające obowiązek posiadania takich uprawnień.
3) Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
4) Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5) Przedłożą ofertę zgodną z wymogami zamawiającego określonymi w SIWZ

Wynik postępowania

W Postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia na zadanie pt.: ,,Remont dachu budynku Podstacji Trakcyjnej Kamieniec Ząbkowicki, przy ul. Węglowej 5 w Kamieńcu Ząbkowickim”, dla realizacji zadania wybrana została oferta firmy: Spółdzielnia Rzemieślnicza, ul. Cukrownicza 6, 57-200 Ząbkowice Śląskie, za cenę – 47.115,39 zł. (netto), warunki gwarancji – 10 lat, warunki płatności – 30 dni, termin wykonania – 25.10.2012 r.