Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Świadczenie całodobowej usługi ochrony mienia na terenie obiektu biurowego PKP Energetyka S.A. Zakład Południowy przy ul. Kamiennej 14 w Krakowie wraz z przyległym terenem

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Południowy21.11.2012Przetarg nieograniczonyMiłosz Smagowicz
12/351-59-60; 697-040-607
m.smagowicz@pkpenergetyka.pl

Artur Olchawa
12/351-59-64
a.olchawa@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Świadczenie całodobowej usługi ochrony mienia na terenie obiektu biurowego PKP Energetyka S.A. Zakład Południowy przy ul. Kamiennej 14 w Krakowie wraz z przyległym terenem

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

Kraków, ul. Kamienna 14; parter, pok. Nr 21.

07.12.2012

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A.
Zakład Południowy
ul. Kamienna 14, 31-403 Kraków

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
(nie podlegający unormowaniom określonym ustawą Prawo zamówień publicznych) na:

„Świadczenie całodobowej usługi ochrony mienia na terenie obiektu biurowego PKP Energetyka S.A. Zakład Południowy przy ul. Kamiennej 14 w Krakowie wraz z przyległym terenem”

1. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2014 r.

2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

• złożenie pisemnej oferty zgodnej z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
• wysokość wadium dla powyższego zadania 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) najpóźniej do godz. 9.55 dnia 07.12.2012 r.
• dokonać wizji lokalnej na miejscu w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kamiennej 14 w Krakowie oraz zapoznać się z charakterystyką obiektu po wcześniejszym ustaleniu terminu z p. Miłosz Smagowicz tel. 12/351-59-60, 697-040-607, lub p. Artur Olchawa tel. 12/351-59-64 (potwierdzone w zał. Nr 5 do SIWZ)

3. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 9.55 dnia 07.12.2012 r.
w siedzibie Zamawiającego: Kraków, ul. Kamienna 14; pok. Nr 108.

4. Termin i miejsce otwarcia ofert: o godz. 10.00 dnia 07.12.2012 r.
w siedzibie Zamawiającego: Kraków, ul. Kamienna 14; parter, pok. Nr 21.

5. Termin związania z ofertą wynosi 45 dni od daty otwarcia ofert.

6. Kryteria wyboru oferty:
• Kryterium 1 - Cena (koszt) - współczynnik wagowy oceny – 100%;
(wszystkie oferty – według proporcji: 100 pkt. x najniższa cena występująca w przetargu /cena ocenianej oferty – 100 punktów otrzyma oferta o najniższej cenie).

7. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać:
• osobiście w siedzibie Zamawiającego - parter, pok. Nr 17 w godzinach od 7.30 do 14.30,
• drogą pocztową po przesłaniu faksem zamówienia (nr fax. 12 351-59-64),
• drogą mailową, po wcześniejszym zgłoszeniu wniosku na adres e-mail: m.smagowicz@pkpenergetyka.pl lub a.olchawa@pkpenergetyka.pl. Wniosek ten musi zawierać następujące dane: pełna nazwa firmy wraz z danymi adresowymi, NIP oraz telefoniczne i elektroniczne dane kontaktowe.

8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
• są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
• posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
• dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
• nie podlegają wykluczeniu z postępowania, oraz spełniają warunki dodatkowe zawarte w SIWZ.

9. Uprawnieni do kontaktów z oferentami:
• w sprawach technicznych: Miłosz Smagowicz – tel. 12/351-59-60; 697-040-607
• w sprawach formalnych: Artur Olchawa – tel. 12/351-59-64