Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Zachodni12.07.2012Przetarg nieograniczonyHenryk Paciorek
697 041 927
h.paciorek@pkpenergetyka.pl

Elżbieta Szałajko
697 049 218
e.szalajko@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A.
Zakład Zachodni,
ul. Kolejowa 4a 60-715 Poznań, woj. wielkopolskie
sekretariat

26.07.2012

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A.
Zakład Zachodni,
ul. Kolejowa 4a 60-715 Poznań, woj. wielkopolskie,
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień dla trzech zadań:
Zad. Nr 1 – Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: TBB Sp. z o.o. – węzeł betoniarski w Dąbrówce gm. Dopiewo.
Zad. Nr 2 – Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Gmina Zbąszyń –
przepompownia PI i PII w km 378,750 i km 379,110 linii kolejowej nr 003 Warszawa – Kunowice.
Zad. Nr 3 – Remont linii kablowej LPN 15 kV od PT Kiekrz do odłącznika 14/1 na linii kolejowej nr 351 Poznań – Szczecin.”

1. Termin składania ofert: 26.07.2012r. do godz. 10.00
2. Otwarcie ofert: 26.07.2012r godz. 10.15
3. Termin realizacji: Zad. Nr 1 do 31.12.2012 r.
Zad. Nr 2 do 31.08.2012r.
Zad. Nr 3 do 31.10.2012r.
4. Oferty należy składać w: siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie lub przesłać drogą pocztową.
5. Kryteria wyboru oferty: cena ofertowa - 100%
6. Specyfikację można pobrać ze strony internetowej.
7. Wadium w wysokości: Zamawiający odstępuje od poboru wadium.
8. Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami:
- w sprawach technicznych: Henryk Paciorek tel. 697 041 927
e-mail: h.paciorek@pkpenergetyka.pl
- w sprawach proceduralnych: Elżbieta Szałajko tel. 697 049 218
e-mail: e.szalajko@pkpenergetyka.pl
9. Pozostałe uwagi:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
- Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
- Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1). Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2). Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3). Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4). Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia(art.24 PZP).
5). Oraz spełniają inne wymogi określone w SIWZ.

Wynik postępowania

PKP Energetyka S.A.
Zakład Zachodni,
ul. Kolejowa 4a 60-715 Poznań,

Ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 26.07.2012 r. przetargu nieograniczonego na:

Wykonawca przyjmuje do realizacji „Opracowanie dokumentacji projektowych wraz
z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień dla:
Zad. nr 1 Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: TBB Sp. z o.o. – węzeł
betoniarski w Dąbrówce gm. Dopiewo.
Zad. nr 2 Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: Gmina Zbąszyń –
przepompownia PI i PII w km 378,750 i km 379,110 linii kolejowej nr 003.
Zad. nr 3 Remont linii kablowej LPN 15 kV od PT Kiekrz do odłącznika 14/1 na linii kolejowej
nr 351 Poznań – Szczecin.

Wpłynęły: 2 oferty
Odrzucono: 0 ofert
Wybrano ofertę firmy:
BUDMAR s.c. Mariola Adamska, Andrzej Adamski
64-100 Leszn0, ul. Śniadeckich 12A
za cenę netto:
Zad. Nr 1 - 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset zł 00/100) plus podatek VAT
obowiązujący w dniu wystawienia faktury.
Zad. Nr 2 – 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy zł 00/100) plus podatek VAT
obowiązujący w dniu wystawienia faktury.
Zad. Nr 3 – 19 900,00 zł (słownie dziewiętnaście tysięcy zł 00/100) plus podatek VAT
obowiązujący w dniu wystawienia faktury.

Oferta spełnia wymagania określone w Specyfikacji oraz jest najkorzystniejszą spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu.