Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie przyłącza z budynków siedziby sekcji EZSZ Kluczbork do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Śląski23.08.2012Przetarg nieograniczonyBarbara Kwiatkowska
(77) 554 1492Przedmiot zamówienia

Wykonanie przyłącza z budynków siedziby sekcji EZSZ Kluczbork do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

w siedzibie zamawiającego w Opolu ul. Powolnego 1, pokój nr 3.

06.09.2012

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Zakład Śląski
44-100 Gliwice, ul. Zabrska 41
tel. (32) 719 4765, fax. (32) 719 4392
adres do korespondencji: 45-078 Opole, ul. Powolnego 1

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie:
„Wykonanie przyłącza z budynków siedziby sekcji EZSZ Kluczbork do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej”

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest według procedur Zamawiającego, określonych wyłącznie w SIWZ i w przepisach na jakie SIWZ się powołuje (nie podlega unormowaniom określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych).
2. Termin składania ofert do godz. 9.30 dnia 06.09.2012r.
3. Otwarcie ofert o godz. 10.00 dnia 06.09.2012r. w siedzibie zamawiającego w Opolu ul. Powolnego 1, pokój nr 8.
4. Termin realizacji usługi: do 30.11.2012r.
5. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Opolu ul. Powolnego 1, pokój nr 3.
6. Termin związania ofertą wynosi 45 dni od daty otwarcia ofert.
7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%.
8. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:
• osobiście w Opolu ul. Powolnego 1, pokój nr 8,
• drogą elektroniczną,
po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku Oferenta przesłanego pocztą lub na adres e-mail: barbara.antczak@pkpenergetyka.pl.
Wniosek powinien zawierać następujące dane firmy: pełną nazwę, adres, telefon, fax., e-mail.
9. Wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) należy złożyć do dnia 06.09.2012r. do godz. 9.30
10. Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami w dni robocze w godz. 8.00 - 14.00:
Barbara Kwiatkowska – Naczelnik Działu Wyposażenia Technicznego, tel. (77) 554 1492.
11. W przetargu mogą wziąć udział Oferenci spełniający wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
12. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
13. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
14. Każdy Oferent może złożyć w przetargu tylko jedną ofertę.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w odniesieniu do całości zamówienia bez podania przyczyny.

Wynik postępowania

PKP Energetyka S.A. Zakład Śląski
44-100 Gliwice, ul. Zabrska 41
tel. (32) 719 4765, fax. (32) 719 4392


ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 06.09.2012r. przetargu nieograniczonego na:

„Wykonanie przyłącza z budynków siedziby sekcji EZSZ Kluczbork do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej”


do wykonania w/w zadania wybrano firmę:
ZWK OPOLE Janusz Garbarczuk
ul. Staroopolska 33
46-024 Jełowa

za kwotę 101 775,60 zł., słownie złotych: sto jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć 60/100
(netto-bez podatku VAT).

Nr sprawy EZ8-Ez12e-420/3-12/12

Gliwice, 7 września 2012r.