Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie remontu torów i rozjazdów bocznicy kolejowej sekcji EZSZ Piotrków Trybunalski

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Łódzki27.09.2012Przetarg nieograniczonyJan Jurzyk
(0-42) 205-55-42, kolejowy (942) 205-55-42
j. jurzyk@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Wykonanie remontu torów i rozjazdów bocznicy kolejowej sekcji EZSZ Piotrków Trybunalski

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

Zakład Łódzki
ul. Tuwima 28, kod 90 - 002 Łódź, woj. Łódzkie
sekretariat

12.10.2012

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A.
Zakład Łódzki
ul. Tuwima 28, kod 90 - 002 Łódź, woj. Łódzkie
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Wykonanie remontu torów i rozjazdów bocznicy kolejowej sekcji EZSZ Piotrków Trybunalski”

1. Termin składania ofert: 12. 10.2012. r. do godz. 10:00
2. Otwarcie ofert: 12. 10.2012. r do godz. 10:15.
3. Termin realizacji usługi: 14. 12. 2012 r.
4. Oferty należy składać w: siedziba zamawiającego (sekretariat)
5. Kryteria wyboru oferty:
a). wysokość ceny ofertowej
- współczynnik wagowy oceny -90%
(90 punktów otrzyma oferta o najniższej cenie ofertowej, pozostałe oferty zostaną ocenione proporcjonalnie do najniższej kwoty ofertowej)
b). okres gwarancji na wykonaną usługę
– współczynnik wagowy oceny - 10%
(10 punktów otrzyma oferta o okresie gwarancji wynoszącym 60 miesięcy, oferty o krótszym okresie będą oceniane proporcjonalnie do tej wartości).
6. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 901, drogą pocztową po przesłaniu faksem zamówienia (nr fax 042 205-56-70) oraz pocztą elektroniczną
j. jurzyk@pkpenergetyka.pl
7. Wadium w wys. 5 000 zł należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego do dnia 11.10.2012. r.
8. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
a. Jan Jurzyk.
b. Pok. Nr. 903
c. Nr. tel. miejski (0-42) 205-55-42, kolejowy (942) 205-55-42
9. Pozostałe uwagi.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r., oraz spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wynik postępowania

decyzją komisji przetargowej z dnia 18 paźdsziernika 2012 została wybrana oferta firmy:


METEOR
Ewa Wieczorek
44-190 Knurów, ul. T. Wilsona 3/17

na kwotę netto (bez podatku VAT) 166 977,14  zł,
słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych i 14/100.