Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie zgodnie w wytyczeniem geodezyjnym przepustów kablowych na terenie działania Zakładu Zachodniego

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Zachodni29.06.2012Przetarg nieograniczonyHenryk Paciorek
697 041 927
h.paciorek@pkpenergetyka.pl

Elżbieta Szałajko
697 049 218
e.szalajko@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie zgodnie w wytyczeniem geodezyjnym przepustów kablowych na terenie działania Zakładu Zachodniego

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A.
Zakład Zachodni,
ul. Kolejowa 4a 60-715 Poznań, woj. wielkopolskie

16.07.2012

Dodatkowe informacje

Zad. Nr 1 – Przepusty kablowe związane z budową linii kablowej ze stacji TO4 do TO8
w miejscowości Poznań Franowo.
Zad. Nr 2 – Przepusty kablowe związane z budową linii kablowej ze stacji TO7 do TO6
w miejscowości Poznań Franowo.
Zad. Nr 3 – Przepusty kablowe związane z budową linii kablowych PKP-1 i PKP-2
w miejscowości Oborniki.
Zad. Nr 4 – Przepusty kablowe związane z budową linii kablowej ze stacji ST7 do ST5
w miejscowości Poznań.
Zad. Nr 5 – Przepusty kablowe związane z budową linii kablowej ze stacji ST9 do ST7
w miejscowości Czerwieńsk.

1. Otwarcie ofert: 16.07.2012r godz. 10.15
2. Termin realizacji: Zad. Nr 1, 2, 4, 5 do 31.12.2012r., Zad. Nr 3 do 31.08.2012r.
3. Oferty należy składać w: siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie lub przesłać drogą pocztową.
4. Kryteria wyboru oferty: cena ofertowa - 100%
5. Specyfikację można pobrać ze strony internetowej.
6. Wadium w wysokości: Zamawiający odstępuje od poboru wadium.
7. Pozostałe uwagi:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
- Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
- Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1). Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2). Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3). Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4). Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia(art.24 PZP).
5). Oraz spełniają inne wymogi określone w SIWZ.

Wynik postępowania

Przeatrg unieważniono