Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wymianę silnika głównego DEUTZ w pojeździe szynowym MTW100.110 nr 776

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Śląski06.09.2012Przetarg nieograniczonyMarcin Łomża
tel. (32) 719 43 93
m.lomza@pkpenergetyka.pl.


Przedmiot zamówienia

Wymianę silnika głównego DEUTZ w pojeździe szynowym MTW100.110 nr 776

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

Zakład Śląski
44-100 Gliwice, ul. Zabrska 41, pokój nr 009

21.09.2012

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Zakład Śląski
44-100 Gliwice, ul. Zabrska 41
tel. (32) 719 4765, fax. (32) 719 4392
adres do korespondencji: 44-100 Gliwice, ul. Zabrska 41

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie:
„Wymianę silnika głównego DEUTZ w pojeździe szynowym MTW100.110 nr 776”

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest według procedur Zamawiającego, określonych wyłącznie w SIWZ i w przepisach na jakie SIWZ się powołuje (nie podlega unormowaniom określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych).
2. Termin składania ofert do godz. 12.00 dnia 21.09.2012r.
3. Otwarcie ofert o godz. 13.00 dnia 21.09.2012r. w siedzibie zamawiającego w Gliwicach ul. Zabrska 41, pokój nr 104.
4. Termin realizacji usługi, 60 dni roboczych od daty podpisania umowy.
5. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Gliwicach ul. Zabrska 41, pokój nr 120.
6. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty otwarcia ofert.
7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%.
8. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:
• osobiście w Gliwicach ul. Zabrska 41, pokój nr 009,
• drogą elektroniczną,
po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku Oferenta przesłanego pocztą lub na adres e-mail: m.lomza@pkpenergetyka.pl.
Wniosek powinien zawierać następujące dane firmy: pełną nazwę, adres, telefon, fax., e-mail.
9. Wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100) należy złożyć do dnia 21.09.2012r. do godz. 12.00
10. Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami w dni robocze w godz. 8.00 - 14.00:
Marcin Łomża – Naczelnik Działu Logistyki, tel. (32) 719 43 93.
11. W przetargu mogą wziąć udział Oferenci spełniający wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
12. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
13. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
14. Każdy Oferent może złożyć w przetargu tylko jedną ofertę.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w odniesieniu do całości zamówienia bez podania przyczyny.


Nr sprawy EZ8-Ez5e-902/12/12

Gliwice, 06 września 2012r.

Wynik postępowania

PKP Energetyka S.A. Zakład Śląski
44-100 Gliwice, ul. Zabrska 41
tel. (32) 719 4765, fax. (32) 719 4392


ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 21.09.2012r. przetargu nieograniczonego na:

„Wymiana silnika głównego DEUTZ w pojeździe szynowym MTW100.110 nr 776”


do wykonania w/w zadania wybrano firmę:
Zakład Usług Techniczno – Handlowych
„AMCOR” Dorota Majerczak
ul. Marii Skłodowskiej - Curie 182E
59-301 Lubin

za kwotę 188 950,00 zł. , słownie złotych: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt 100/100 (netto-bez podatku VAT).