Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Sprzedaż środków trwałych - Zakład Północny

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Północny02.08.2013Przetarg nieograniczonyDariusz Drozdowski, Ireneusz Kobiela, Bartosz Kolasa
58 742-02-02
d.drozdowski@pkpenergetyka.pl, i.kobiela@pkpenergetyka.pl, b.kolasa@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Sprzedaż środków trwałych - Zakład Północny

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
16.08.2013

Dodatkowe informacje

Sopot  2 sierpień 2013

 PKP ENERGETYKA S. A. Oddział w Warszawie - Usługi w Warszawie - Zakład Północny

ul. Jana z Kolna 29, 81-859 Sopot

ogłasza przetarg nieograniczony – pisemny, który odbędzie się w siedzibie Zakładu,
na sprzedaż nw. urządzenia elektryczne:

Lp.

Nazwa asortymentu

Podstacja

Szacunkowa masa całkowita  (kg)

Minimalna cena sprzedaży (zł)

Wysokość wadium

(zł)

1

Transformator prostownikowy  4400 kVA nr 1

PT  Świercze

11320

45 000

4 500

2

Transformator prostownikowy  4400 kVA nr 2

PT  Świercze

11320

45 000

4 500

3

Transformator prostownikowy  4400 kVA nr 1

PT Mikołajki Pomorskie

11320

45 000

4 500

4

Transformator prostownikowy  4400 kVA nr 2

PT Mikołajki Pomorskie

11320

45 000

4 500

5

Transformator prostownikowy  4400 kVA nr 1

PT Iława

11320

45 000

4 500

6

Transformator prostownikowy  4400 kVA nr 2

PT Iława

11320

45 000

4 500

7

Transformator prostownikowy  4400 kVA nr 3

PT Iława

11320

45 000

4 500

8

Transformator prostownikowy  4400 kVA nr 1 - uszkodzony

PT Pruszcz Gdański

8820

43 000

4 300

9

Transformator prostownikowy  4400 kVA nr 2

PT Pruszcz Gdański

11320

45 000

4 500

10

Transformator prostownikowy  4400 kVA nr 3

PT Pruszcz Gdański

11320

45 000

4 500

11

Transformator prostownikowy  4400 kVA nr 4

PT Pruszcz Gdański

11320

45 000

4 500

12

Transformator prostownikowy  4400 kVA nr 1 - uszkodzony

PT Gdynia Orłowo

8820

43 000

4 300

13

Transformator prostownikowy  4400 kVA nr 2- uszkodzony

PT Gdynia Orłowo

8820

43 000

4 300

14

Transformator prostownikowy  4400 kVA nr 3- uszkodzony

PT Gdynia Orłowo

8820

43 000

4 300

15

Transformator prostownikowy  4400 kVA nr 4- uszkodzony

PT Gdynia Orłowo

8820

43 000

4 300

16

Transformator prostownikowy  4400 kVA nr 1

PT Gdynia Cisowa

11320

45 000

4 500

17

Transformator prostownikowy  4400 kVA nr 2

PT Gdynia Cisowa

11320

45 000

4 500

18

Transformator prostownikowy  4400 kVA nr 3

PT Gdynia Cisowa

11320

45 000

4 500

1.    Wymienione transformatory są w stanie dostatecznym. Za wyjątkiem pozycji nr 8,12-14

2.    Urządzenia elektryczne znajdują się na terenie:

Nr 1-2 – PT  Świercze, można je obejrzeć po uprzednim skontaktowaniu się z naczelnikiem EZSZ   Działdowo panem: Stefanem Wielgoszyńskim tel. 697 041 171              

Nr 3-4 – PT  Mikołajki Pomorskie, można je obejrzeć po uprzednim skontaktowaniu się z z-cą naczelnika EZSZ  Malbork panem: Wiesławem Korneckim tel. 697 041 161

Nr 5-7 – PT  Iława, można je obejrzeć po uprzednim skontaktowaniu się z z-cą naczelnika EZSZ Iława panem: Leszkiem Misura tel. 697 041 153                     

Nr 9-11 – PT  Pruszcz Gdański, można je obejrzeć po uprzednim skontaktowaniu się z z-cą naczelnika EZSZ Gdańsk panem Leszkiem Myszk  tel. 697 041 190

Nr 16-18 –PT Gdynia Cisowa, można je obejrzeć po uprzednim skontaktowaniu się z kierownikiem EZSZ Gdynia panem: Stanisławem Góreckim

tel. 697 041 971

Nr 8,12,13,14,15 – znajdują się na terenie EZSN Gdynia, można je obejrzeć po uprzednim skontaktowaniu się z zastępca naczelnika EZSN Gdynia panem: Mateuszem Płonka

tel. 697 041 185

              

3.    Wadium należy wpłacić na konto:
     •  PKP Energetyka S. A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Północny

                      ING BANK ŚLĄSKI S.A. 81 10 50 00 99 67 11 7777 7777 7777

4.    Termin wniesienia wadium do dnia: 16.08.2013r.

5.     Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje  ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

·         wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie  zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.

·         wadium przepada na rzecz Sprzedawcy jeśli oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

6.    Oferty pisemne w zaklejonych kopertach należy składać w siedzibie Zakładu przy

ul. Jana z Kolna 29, 81-859 Sopot,  W sekretariacie w terminie do dnia 16.08.2013 r. do     godz. 1115.

7.    Otwarcie ofert nastąpi bez udziału kupujących w siedzibie sprzedawcy w ciągu 3 dni od daty  ustalonego terminu składania ofert.

8.     Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeśli uczestnicy przetargu

            zaoferowali tę samą cenę.

9.    W przypadku, gdy kupującym jest osoba prawna oferta powinna zawierać nazwę firmy, dokładny adres, telefon, NIP, dowód wpłaty wadium. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10.   W przypadku gdy kupującym jest osoba fizyczna oferta powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres oferenta, NIP, telefon, dowód wpłaty wadium oraz serię i nr dowodu osobistego oraz zaakceptowany wzór umowy.

11.  Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest w ciągu 7 dni do podpisania umowy

            kupna – sprzedaży, uzupełnienia wpłaty i odebrania urządzenia elektrycznego.

12.  Oferent, który wygra przetarg odpowiedzialny jest za załadunek i transport urządzenia elektrycznego ze wskazanego miejsca na koszt własny.

13.   Oferent, który wygra przetarg ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

14.   Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami :

            - Dariusz Drozdowski - tel.697 041 184

            -  w godz. od 830 do 1430,

            -  e-mail:d.drozdowski@pkpenergetyka.pl

- Ireneusz Kobiela – tel. 697 049 748

- w godz. od 830 do 1430,

e-mail:i.kobiela@pkpenergetyka.pl

- Bartosz Kolasa – tel. 58 742-02-02 wew.1064           

- w godz. od 830 do 1430,

e-mail:b.kolasa@pkpenergetyka.pl