Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - 3 zadania remontowe - Nędza, Kędzierzyn, Opole Bolko

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Śląski29.05.2013Przetarg nieograniczonyEwa Albertowicz
(032) 719 44 13
e.albertowicz@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

3 zadania remontowe - Nędza, Kędzierzyn, Opole Bolko

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

      

12.06.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi

 Zakład Śląski

44-100 Gliwice, ul. Zabrska 41,

tel. (032) 719-44-13, fax. (032) 719-43-92,

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony (nie podlegający unormowaniom określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) na:

Zadanie nr 1: Remont ścian zewnętrznych i tynków w budynku podstacji trakcyjnej Nędza.

Zadanie nr 2:Remont stropodachu i ścian, posadowienia transformatorów i ścian oddzielających, ścian zewnętrznych i tynków w budynku podstacji trakcyjnej Kędzierzyn. 

Zadanie nr 3:Remont podłóg i tynków wewnętrznych, malowanie budynku stacji transformatorowej Opole Bolko.

1.    Termin składania ofert: 12.06.2013 r. do godz. 9.00.

2.    Otwarcie ofert: 12.06.2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr  006.

3.    Termin realizacji zadań:

1)    zadanie nr 1 do dnia 23.08.2013 r.

2)    zadanie nr 2 do dnia 28.06.2013 r.

3)    zadanie nr 3 do dnia 28.06.2013 r.

4.    Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat pokój nr 120 w godz. 8.00-14.00.

5.    Termin związania ofertą wynosi 45 dni od daty otwarcia ofert.

6.    Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

·         wysokość oferowanej ceny – 100%

7.   Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać tylko i wyłącznie osobiście w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 006) na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający dane firmy, telefon, fax i e-mail  – koszt SIWZ 50,00 zł brutto.

8.   Wadium należy złożyć do dnia 12.06.2013 r. do godz. 9.00:

1)   na zadanie nr 1 w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych),

2)   na zadanie nr 2 w wysokości 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych).

9.   Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami w dni robocze w godz. 9.00 – 13.00 są:

·        w sprawach formalnych:
Ewa Albertowicz        – Naczelnik Działu Sprzedaży Usług, tel. (032) 719 44 13

·        w sprawach technicznych:
Mirosław Brodziak      – Kierownik Śląskiego Rejonu Dystrybucji w Gliwicach,

 tel. (032) 719-44-92.

10.  W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

11.  Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

12.  Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych na zadania nr 1, 2 i 3.

13.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia lub na każde z zadań osobno bez podania przyczyny.

Wynik postępowania

  

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi

Zakład Śląski
ul. Zabrska 41, 44-100 Gliwice

tel. (032) 719-44-13

fax.(032) 719-43-92

ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na:

Zadanie nr 1:Remont ścian zewnętrznych i tynków w budynku podstacji trakcyjnej Nędza wybrano Wykonawcę

Z.R.B TECHBUD, ul. Perla 66, 41-300 Dąbrowa Górniczaza kwotę 199 100,21 zł (netto – bez podatku VAT, słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych 21/100);

Zadanie nr 2:Remont stropodachu i ścian, posadowienia transformatorów i ścian oddzielających, ścian zewnętrznych i tynków w budynku podstacji trakcyjnej Kędzierzyn

wybrano Wykonawcę

Z.R.B TECHBUD, ul. Perla 66, 41-300 Dąbrowa Górniczaza kwotę 378 900,14 zł (netto – bez podatku VAT, słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych 14/100);

Zadanie nr 3:Remont podłóg i tynków wewnętrznych, malowanie budynku stacji transformatorowej Opole Bolko

wybrano Wykonawcę

Z.R.B TECHBUD, ul. Perla 66, 41-300 Dąbrowa Górniczaza kwotę 28 970,36 zł (netto – bez podatku VAT, słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych 36/100);