Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - DOSTAWA ZŁĄCZA KABLOWEGO SN-15kV I STACJI TRANSFORMATOROWEJ 15/0,4kV Z TRANSFORMATOREM OLEJOWYM

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Pomorski27.03.2013Przetarg ograniczonySylwia Bonecka
697 049 293Przedmiot zamówienia

DOSTAWA ZŁĄCZA KABLOWEGO SN-15kV I STACJI TRANSFORMATOROWEJ 15/0,4kV Z TRANSFORMATOREM OLEJOWYM

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

Miejsce składania Wniosków o dopuszczenie do udziału przetargu ograniczonego: PKP Energetyka S.A, Oddział Usługi Zakład Pomorski ul. Czarnieckiego 8, 710-221 Szczecin Budynek A pokój nr 02

15.04.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A.
00-681 Warszawa ul. Hoża 63/67
Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000322634 reprezentowana poprzez Oddział Usługi Zakład Pomorski, 70-221 Szczecin ul. Czarnieckiego 8, woj. zachodniopomorskie
Tel. 091 471 13 32, fax. 091 471 12 60 e-mail: ez14@pkpenergetyka.pl

Ogłasza przetarg ograniczony na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia

„DOSTAWA ZŁĄCZA KABLOWEGO SN-15kV I STACJI TRANSFORMATOROWEJ 15/0,4kV Z TRANSFORMATOREM OLEJOWYM”

Przedmiot zamówienia dzieli się na dwa zadania:
ZADANIE 1. ZŁĄCZE KABLOWE SN-15kV
ZADANIE 2. STACJA TRASNFORMATOROWA 15/0,4kV Z TRANSFORMATOREM OLEJOWYM

Zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu-zamówienia sektorowego Nr referencyjny nadany sprawie : EZ14-Ez7-900-239/2013

Osoba kontaktowa: Sylwia Bonecka Tel. 697 049 293

Miejsce składania Wniosków o dopuszczenie do udziału przetargu ograniczonego: PKP Energetyka S.A, Oddział Usługi Zakład Pomorski ul. Czarnieckiego 8, 710-221 Szczecin Budynek A pokój nr 02

Wynik postępowania

Szczecin,  9 maja 2013
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
1. Nazwa i adres zamawiającego:
PKP Energetyka  S.A.
Oddział Usług
Zakład Pomorski
ul. Czarnieckiego 8
70-221 Szczecin

2. Tryb postępowania :
Przetarg ograniczony zgodnie z SIWZ nr EZ14-Ez7-900-239/2013 na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
3. Przedmiot zamówienia
Dostawa złącza kablowego SN-15kV i stacji transformatorowej 15/0,4kV                              z transformatorem olejowym
4. Wynik postępowania:

PKP Energetyka S.A. Oddział Usług Zakład Pomorski w Szczecinie zgodnie z art. 92 ustawy    z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm), zawiadamia, że:

1.  Przedmiot zamówienia był podzielony  na 2 zadania:

ZADANIE 1.A) ZŁĄCZE KABLOWE SN-15kV

ZADANIE 2.STACJA TRANSFORMATOROWA 15/0,4kVZ TRANSFORMATOREM                        OLEJOWYM

                 

2.  W przedmiotowym postępowaniu do dnia 29.04.2013 do godz. 11:00 wpłynęły                  3(trzy) oferty  do ZADANIA 1 i  4 (cztery) oferty do ZADANIA 2 .

ZADANIE 1.

Numer Oferty

Nazwa (firma) adres wykonawcy

1.

ZPUE S.A.

UL. JĘDRZEJOWSKA 79c 29-100 WŁOSZCZOWA

2.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „ELSTAN”

UL. HUBALCZYKÓW 4, 70-776 SZCZECIN

3.

WILK PRZEDSIEBIORSTWO KONSTRUKCJI INNOWACYJNYCH S.C.

UL. PORTOWA 4A  64-761 KRZYZ  WLKP.

ZADANIE 2.

Numer Oferty

Nazwa (firma) adres wykonawcy

1.

ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH „EL-Q” SPÓŁKA Z O.O.

UL. JAGIELLOŃSKA 81/83, 42-200 CZĘSTOCHOWA

2.

ZPUE S.A.

UL. JĘDRZEJOWSKA 79c 29-100 WŁOSZCZOWA

3.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „ELSTAN”

UL. HUBALCZYKÓW 4, 70-776 SZCZECIN

4.

WILK PRZEDSIEBIORSTWO KONSTRUKCJI INNOWACYJNYCH S.C.

UL. PORTOWA 4A  64-761 KRZYZ  WLKP.

3. Punktacja ofert została przedstawiona w tabeli poniżej.

 ZADANIE 1.

ZADANIA

LP

FIRMY

WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY

PUNKTACJA

1

2

3

5

8

ZADANIE 1.

1

ZPUE S.A.

45 126,24

98

2

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „ELSTAN”

46 125,00

96

3

WILK PRZEDSIEBIORSTWO KONSTRUKCJI INNOWACYJNYCH S.C.

44 526,00

100

 ZADANIE 2.

ZADANIA

LP

FIRMY

WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY

PUNKTACJA

1

2

3

5

8

ZADANIE 2.

1

ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH                               „EL-Q”   SPÓŁKA Z O.O.

121 770,00

82

2

ZPUE S.A.

104 276,94

95

3

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „ELSTAN”

106 518,00

93

4

WILK PRZEDSIEBIORSTWO KONSTRUKCJI INNOWACYJNYCH S.C.

99 295,44

100

4. W wyniku badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postępowaniu za najkorzystniejsze uznano:

  1. Dla zadania 1 – ofertę złożoną przez firmę WILK PRZEDSIEBIORSTWO                                                KONSTRUKCJI INNOWACYJNYCH S.C.
  2. Dla zadania 2 – ofertę złożoną przez firmę WILK PRZEDSIEBIORSTWO                                                KONSTRUKCJI INNOWACYJNYCH S.C.

Uzasadnienie faktyczne:

Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą – ze względu na uzyskaną najwyższą liczbę punktów wynikającą z kryteriów zawartych w  SIWZ pkt. 10

Uzasadnienie prawne:

Sposób dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty jest zgodny z art. 91 ust. 1 ustawy

Wybór oferty dokonano na podstawie kryterium  najniższej ceny brutto
100%.