Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa rozdzielnicy SN 1 szt. i rozdzielnicy nN 1 szt.

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Północny09.09.2013Przetarg nieograniczonyArtur Milczyński
(58) 742-02-02 wew. 1051
a.milczynski@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Dostawa rozdzielnicy SN 1 szt. i rozdzielnicy nN 1 szt.

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
17.10.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi  z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, kod pocztowy 00-681, NIP: 526-25-42-704, REGON: 017301607, Nr KRS: 0000322634, kapitał zakładowy: 788 193 790,00 zł, kapitał wpłacony w całości działająca przez PKP Energetyka S.A. Zakład Północny.

Ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia:

„Dostawa  rozdzielnicy SN 1 szt. i rozdzielnicy nN 1 szt.”

Zgodnie z Ogłoszeniem zamówienia sektorowego.

Nr referencyjny nadany sprawie:

EZ11-Ez5-2110/08-3/13

Osoby do kontaktu:

·         w sprawach przedmiotu zamówienia i procedury przetargowej - Artur Milczyński - tel./fax (58) 742-02-02               wew. 1051, e-mail: a.milczynski@pkpenergetyka.pl

Miejsce składania ofert:

PKP Energetyka S.A. Zakład Północny, ul. Jana z Kolna 29, 81-859 Sopot, sekretariat III p.

Termin składania ofert:17.10.2013 r. do godz. 12.30.

Dodatkowe informacje:

1.    Otwarcie ofert: 17.10.2013 r. godz. 13.00.

2.    Kryteria wyboru oferty: Cena            (C) 100%

3.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

4.    Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

5.    Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 106 I piętro lub na stronie internetowej www.pkpenergetyka.pl.

6.    Minimalny okres gwarancji: 48 miesięcy

7.    Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ

8.    Wadium zgodnie z wymaganiami SIWZ musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert

9.    Termin związania ofertą - 60 dni od upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 182 ust. 6 Pzp.

Wynik postępowania

Zamawiający

PKP Energetyka S.A.  Oddział w Warszawie-Usługi

00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67,

Zakład Północny

ul. Jana z Kolna 29

81-859 Sopot

tel. (058) 742-02-02

fax.(058)721-37-19

ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego o nr postępowania               EZ11-Ez5-2110/08-3/13 na:

Część I

„Dostawa rozdzielnicy SN - 1 szt.”

Część II

„Dostawa rozdzielnicy nN - 1 szt.”

Wybrano dostawcę na część I postępowania:

„Dostawa rozdzielnicy SN - 1 szt.”

"ACEL" J.M. Ciskowscy - Spółka Komandytowa

ul. Twarda 6c

80-871 Gdańsk

za kwotę 164 389,50 zł (brutto, słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych, 50/100).

Wybrano dostawcę na część II postępowania:

„Dostawa rozdzielnicy nN - 1 szt.”

HULANICKI BEDNAREK Sp. z o.o.

ul. Wyszyńskiego 2b

22-100 Chełm

za kwotę 112 950,90 zł (brutto, słownie: sto dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych, 90/100).

OFERTY WYKONAWCÓW ODRZUCONE

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu oferty z udziału na część II w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

W niniejszym postępowaniu odrzucono ofertę wykonawcy:

Nazwa wykonawcy:

"ACEL" J.M. Ciskowscy - Spółka Komandytowa

Adres wykonawcy:

ul. Twarda 6c

80-871 Gdańsk

Uzasadnienie Prawne

Odrzucenie oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 2 (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn.zm.)

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty:

Przyczyny odrzucenia oferty są następujące:

Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ – oferowany produkt nie spełnia wymagań Zamawiającego zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)                     w zakresie zewnętrznych wymiarów rozdzielnicy.