Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa urządzeń do obiektów zasilania na linii E-65

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Północny18.07.2013Przetarg nieograniczonyDariusz Drozdowski, Artur Milczyński
(58) 742-02-02 wew. 5001, (58) 742-02-02
d.drozdowski@pkpenergetyka.pl, a.milczynski@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Dostawa urządzeń do obiektów zasilania na linii E-65

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
28.08.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi  z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, kod pocztowy 00-681, NIP: 526-25-42-704, REGON: 017301607, Nr KRS: 0000322634, kapitał zakładowy: 788 193 790,00 zł, kapitał wpłacony w całości działająca przez PKP Energetyka S.A. Zakład Północny.

Ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia:

„Dostawa  urządzeń do obiektów zasilania na linii E-65”

Zgodnie z Ogłoszeniem zamówienia sektorowego.

Nr referencyjny nadany sprawie:

EZ11-Ez5-2110/01-174/2/13

Osoby do kontaktu:

·         w sprawach przedmiotu zamówienia – Dariusz Drozdowski – tel.: (58) 742-02-02 wew. 5001, faks: (58) 721-37-19, e-mail: d.drozdowski@pkpenergetyka.pl.

·         w sprawach procedury przetargowej - Artur Milczyński - tel./fax (58) 742-02-02               wew. 1051, e-mail: a.milczynski@pkpenergetyka.pl

Miejsce składania ofert:

PKP Energetyka S.A. Zakład Północny, ul. Jana z Kolna 29, 81-859 Sopot, sekretariat III p.

Termin składania ofert:28.08.2013 r. do godz. 12.30.

Dodatkowe informacje:

1.    Otwarcie ofert: 28.08.2013 r. godz. 13.00.

2.    Kryteria wyboru oferty: Cena            (C) 100%

3.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

4.    Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

5.    Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 106 I piętro lub na stronie internetowej www.pkpenergetyka.pl.

6.    Minimalny okres gwarancji: 48 miesięcy

7.    Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ

8.    Wadium zgodnie z wymaganiami SIWZ musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert

9.    Termin związania ofertą - 60 dni od upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 182 ust. 6 Pzp.

Wynik postępowania

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi

Zakład Północny

ul. Jana z Kolna 29

81-859 Sopot

tel. (058) 742-02-02

fax.(058)721-37-19

ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego o nr postępowania EZ11-Ez5-2110/01-174/2/13 na:

„Dostawę urządzeń do obiektów zasilania na linii E-65”

Wybrano dostawcę na część I postępowania:

„Urządzenia typu EZZ, celki minusowe bezodłącznikowe z wbudowanym TCK”

ELESTER-PKP Sp. z o.o.

ul. Pogonowskiego 81

90-569 ŁÓDŹ

za kwotę 926 179,10 zł (brutto, słownie: dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych, 10/100).

Wybrano dostawcę na część II postępowania:

„Szafki USB (SSO)”

SESTO Sp. z o.o.

ul. Wygodna 23

94-024 ŁÓDŹ

za kwotę 510 243,36 zł (brutto, słownie: pięćset dziesięć tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote, 36/100).

Wybrano dostawcę na część III postępowania:

„Rozdzielnice nN”

HULANICKI BEDNAREK Sp. z o.o.

ul. Wyszyńskiego 2b

22-100 Chełm

za kwotę 243 540,00 zł (brutto, słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści złotych, 00/100).

Wybrano dostawcę na część IV postępowania:

„Systemy CCTV, SWiN+KD, ochrony p.poż., i systemy kontroli temperatury”

"ACEL" J.M. Ciskowscy - Spółka Komandytowa

ul. Twarda 6c

80-871 Gdańsk

za kwotę 1 180 208,37 zł (brutto, słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście osiem złotych, 37/100).