Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa 5 stacji kontenerowych

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Mazowiecki05.08.2013Przetarg nieograniczonyMaciej Dąbrowski
+48 223919308
maciej.dabrowski@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Dostawa 5 stacji kontenerowych

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
11.09.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Mazowiecki

ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

Dostawa 5 stacji kontenerowych

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych        
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie dwóch stacji transformatorowych 15/0,4 kV typu „słup ogłoszeniowy”, dwóch złącz kablowych SN 15 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 1. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej 
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 2. Termin wykonania zamówienia    
  7 tygodni, tj. 49 dni.

4.    Warunki udziału w postępowania oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków           
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a)  posiadają wiedzę i doświadczenie,

b)  znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej na realizację zadania.

2) Spełnieniem warunków postawionych w pkt. 1 będzie:

a)    wykazanie realizacji 2 dostaw stacji kontenerowych o wartości łącznej dla obu zadań w kwocie min. 300 tys. złotych,

b)    posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie min. 500 tys. złotych,

c)    posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości min. 500 tys. złotych.

 1. Wadium

15 tys. złotych.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie        
  Najniższa cena.
 2. Miejsce i termin składania ofert: 
  PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Mazowiecki,
  ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, pok. nr 17 lub 33, do dnia 11.09.2013 r. do godz. 12:30.
 3. Termin związania ofertą    
  60 dni.
 4. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej        
  Postępowanie nie prowadzi do zawarcia umowy ramowej.
 5. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów      
  Nie dotyczy.
 6. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty
  z zastosowaniem aukcji elektronicznej  

  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania aukcji elektronicznej.
 7. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających         
  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Wynik postępowania

Warszawa, 12 wrzesień 2013 r.

EU-EZ1-Ez5a-55713/245/13                                                

                                                                                               ZPUE S.A.

                                                                                               ul. Jędrzejowska 79c

                                                                                               29-100 Włoszczowa

                                                                                              

dotyczy postępowania nr EU-EZ1-Ez5a-9000/4/13 pn. „Dostawa 5 stacji kontenerowych”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Mazowiecki zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje że:

1.   Wybór najkorzystniejszej oferty:realizacja przedmiotu zamówienia zostaje powierzona firmie ZPUE S.A., ul. Jędrzejowska 79c, 29-100 Włoszczowa. Oferta spełnia wymagania zamawiającego.

2.   Odrzucenie ofert:nie odrzucono ofert.

3.   Wykluczenie wykonawców:nie wykluczono wykonawców.

4.   Termin, po upływie którego umowa ws. zamówienia może zostać zawarta:zgodniez art. 94 ust. 2 ustawy umowa ws. zamówienia publicznego, może zostać zawarta przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, ze względu, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożona została tylko jedna oferta.