Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 140 kWp oraz montaż instalacji stałoprądowej na dachu hali wraz ze szkoleniem pracowników Spółki w tym zakresie

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Robót Energetycznych05.07.2013Przetarg nieograniczonySławomir Pęciak
44 714 72 78
s.peciak@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Dostawa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 140 kWp oraz montaż instalacji stałoprądowej na dachu hali wraz ze szkoleniem pracowników Spółki w tym zakresie

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

   

25.07.2013

Dodatkowe informacje

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym na realizację zadania:

„Dostawa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 140 kWp oraz montaż instalacji stałoprądowej na dachu hali wraz ze szkoleniem pracowników Spółki w tym zakresie”.

1.    Zamawiający: : PKP Energetyka S.A. Oddział  w Warszawie – Usługi , ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, Zakład Robót Energetycznych Słotwiny, 95-040 Koluszki NIP: 526-25-42-704, REGON: 017301607, Nr KRS: 0000322634, kapitał zakładowy 788 193 790,00 zł wpłacony w całości.

 1. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr: EZ15-Ez6-210/1/13.
 2. Określenie sposobu uzyskania SIWZ: SIWZ nr: EZ15-Ez6-210/1/13, można uzyskać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego, lub drogą elektroniczną po zgłoszeniu takiej woli na adres określony w p.11 niniejszego ogłoszenia.
 3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 140 kWp wraz z systemem akwizycji danych (monitoringu), wszelkich materiałów niezbędnych do jej montażu oraz  montaż dostarczonej instalacji na dachu hali przeglądowo-postojowej Zakładu Robót  Energetycznych w Słotwinach oraz szkolenie pracowników Zamawiającego, a w szczególności:

a)    montaż na dachu hali modułów fotowoltaicznych z okablowaniem,

b)    instalacja falowników (inwerterów),

c)    montaż układu akwizycji danych (monitoringu systemu PV), w dedykowanym pomieszczeniu w hali, składającego się z terminala komputerowego oraz data loggera  połączonych magistralą RS485 z inwerterami,

d)    dostawa instalacji AC oraz kierowanie montażem realizowanym przez pracowników PKP Energetyka S.A.,

e)    rozruch całości instalacji po podłączeniu jej do sieci dystrybucyjnej 0,4 kV oraz wykonanie dokumentacji wykonawczej, powykonawczej, instrukcji eksploatacji i konserwacji,

f)     szkolenie 8 pracowników Zamawiającego w zakresie montażu kompletnej instalacji fotowoltaicznej, jej eksploatacji i konserwacji (min. 20h).

Zadanie będące przedmiotem zamówienia jest inwestycją realizowaną w Słotwinach na obiekcie hali przeglądowo-postojowej, umiejscowionej na części działki nr ew. 294/2. Jest to teren wewnętrzny PKP Energetyka S.A.        

           Uwaga:

Roboty budowlane branży elektrycznej w zakresie montażu instalacji AC, będą wykonywane przez  Zamawiającego pod kierownictwem Wykonawcy realizującego przedmiot zamówienia.

 1. Informacja o rodzaju oferty: Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu

z zakresu przedmiotu zamówienia tylko jedną ofertę.

 1. Termin wykonania zamówienia: 31 października 2013 r.
 2. Opis warunków udziału w postępowaniu: W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone w SIWZ nr: EZ15-Ez6-210/1/13.
 3. Wadium: 30 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ) należy wnieść najpóźniej do dnia 25.07.2013 r. do godz. 10.00 na zasadach określonych w SIWZ nr: EZ15-Ez6-210/1/13.
 4. Kryteria oceny ofert: cena - 88 %, ilość wykonanych instalacji fotowoltaicznych dachowych o mocy minimum 25kWp – 10%, moc zastosowanych paneli fotowoltaicznych – 2%, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr: EZ15-Ez6-210/1/13.
 5. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w: PKP Energetyka S.A. Zakład Robót Energetycznych, Słotwiny, 95-040 Koluszki, w sekretariacie - pokój nr 111, lub przesłać pocztą, nie później niż do dnia 25.07.2013 r. do godz.10.00.
 6. Termin związania  ofertą: 45 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.
 7. Kontakt: Ze strony PKP Energetyka S.A. Zakład Robót Energetycznych osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami w godzinach 10.00 – 14.00 jest Pan Sławomir Pęciak – tel. 44 714 72 78, email: s.peciak@pkpenergetyka.pl.

Wynik postępowania

  

Słotwiny 17.09.2013 r.

EZ15-Ez6d-2110/1/13

                                                               OGŁOSZENIE

w sprawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

„Dostawa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 140 kWp oraz montaż instalacji stałoprądowej    na dachu hali wraz ze szkoleniem pracowników Spółki w tym zakresie”.

1. Zamawiający:

PKP Energetyka S.A. Oddział  w Warszawie – Usługi  Zakład Robót Energetycznych Słotwiny             95-040 Koluszki

2. Rodzaj postępowania:

Przetarg nieograniczony, przeprowadzony zgodnie ze  Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  nr EZ15-Ez6-210/1/13 ( SIWZ).

3. Przedmiot zamówienia:

Dostawa instalacji fotowoltaicznej o mocy około 140 kWp oraz montaż instalacji stałoprądowej    na dachu hali wraz ze szkoleniem pracowników Spółki w tym zakresie.

4. Wynik postępowania:

Wpłynęły w terminie składania ofert: 3 oferty.

Odrzucono: 0 ofert.

Wpłynęła po terminie składania ofert: 1 oferta - zgodnie z pkt. X.2. SIWZnr EZ15-Ez6-210/1/13  została zwrócona oferentowi bez otwierania.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy: BUDROPOLSOLAR Spółka z o.o.,

50-078 Wrocław  ul. Leszczyńskiego 4/25

Cena oferty: 801 540,14 zł netto

4. Uzasadnienie:

Oferta spełnia wymagania określone w SIWZnr EZ15-Ez6-210/1/13oraz jest najkorzystniejszą spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Oferta uzyskała największą liczbę punktów przyznawanych wg kryteriów oceny określonych w SIWZ nr EZ15-Ez6-210/1/13.