Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa rozdzielnic nN do 4 stacji rozdzielczych

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Mazowiecki13.08.2013Przetarg nieograniczonyMaciej Dąbrowski, Grzegorz Szajner
+48 223919308
maciej.dabrowski@pkpenergetyka.pl; g.szajner@pkpenergetyka.pl; ez1@pkpenergetyka.pl;


Przedmiot zamówienia

Dostawa rozdzielnic nN do 4 stacji rozdzielczych

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
18.09.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Mazowiecki

ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

Dostawa rozdzielnic nN do 4 stacji rozdzielczych

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie rozdzielnic nN dla stacji rozdzielczych 15/0,4 kV o nazwach roboczych „Wolska-3”, „WUT Pendolino”, „Echo ST-1” oraz „T-3”.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 1. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej 
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 2. Termin wykonania zamówienia    
  7 tygodni, tj. 49 dni.

4.    Warunki udziału w postępowania oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków    
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a)  posiadają wiedzę i doświadczenie,

b)  znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej na realizację zadania.

2) Spełnieniem warunków postawionych w pkt. 1 będzie:

a)    wykazanie realizacji 2 dostaw rozdzielnic nN o wartości łącznej dla obu zadań
w kwocie min. 150 tys. złotych,

b)    posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie min. 200 tys. złotych,

c)    posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości min. 200 tys. złotych.

 1. Wadium

6 tys. złotych.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie        
  Najniższa cena.
 2. Miejsce i termin składania ofert: 
  PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Mazowiecki,
  ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, pok. nr 17 lub 33, do dnia 18.09.2013 r. do godz. 12:30.
 3. Termin związania ofertą    
  60 dni.
 4. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej        
  Postępowanie nie prowadzi do zawarcia umowy ramowej.
 5. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów      
  Nie dotyczy.
 6. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty
  z zastosowaniem aukcji elektronicznej  

  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania aukcji elektronicznej.
 7. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających         
  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.