Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa urządzeń do wnętrzowej rozdzielni SN/nN „WOLSKA 4"

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Mazowiecki13.09.2013Przetarg nieograniczonyKrzysztof Traczyk, Grzegorz Szajner
+48 223919316, +48 223919310
k.traczyk@pkpenergetyka.pl, g.szajner@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Dostawa urządzeń do wnętrzowej rozdzielni SN/nN „WOLSKA 4"

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
23.10.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Mazowiecki

ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Dostawa urządzeń do wnętrzowej rozdzielni SN/nN „WOLSKA 4”

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
  o możliwości składania ofert częściowych
      
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do wnętrzowej rozdzielni SN/nN
   „WOLSKA 4”, tj. rozdzielnicy 15 kV, rozdzielnicy nN oraz 2 transformatorów 15/0,4kV.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 1. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 2. Termin wykonania zamówienia          
  8 tygodni, tj. 56 dni.

4.     Warunki udziału w postępowania oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków         
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a)   posiadają wiedzę i doświadczenie,

b)   znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej na realizację zadania.

2) Spełnieniem warunków postawionych w pkt. 1 będzie:

a) wykazanie realizacji 2 zadań polegających na dostawach urządzeń do wnętrzowych  rozdzielni SN/nN, składających się  min. z dostawy urządzeń rozdzielnic SN, nN oraz transformatorów o wartości obu zadań na kwotę łączną min. 500 tys. złotych,

b) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 500 tys. złotych,

c) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości min. 500 tys. złotych.

3) Pod pojęciem wykazanie realizacji 2 zadań rozumie się wykonanie lub wykonywanie dostaw na podstawie 2 oddzielnych umów zawartych z zamawiającym. Wykonawca nie może przedstawić jako oddzielnych dostaw, dostaw wynikających z jednej umowy. Kilka dostaw wynikających z jednej umowy będzie zakwalifikowane jako jedna dostawa.

 1. Wadium:

7 tys. zł.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie   
   Najniższa cena.
 2. Miejsce i termin składania ofert:       
  PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Mazowiecki,
  ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, pok. nr 17, do dnia 23.10.2013 r. do godz. 12:30.
 3. Termin związania ofertą         
  60 dni.
 4. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej      
  Postępowanie nie prowadzi do zawarcia umowy ramowej.
 5. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów        
  Nie dotyczy.
 6. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty
  z zastosowaniem aukcji elektronicznej          

  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania aukcji elektronicznej.
 7. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających         
  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

13.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.pkpenergetyka.pl zakładka „przetargi”.

Wynik postępowania

Warszawa, 4 listopad 2013 r.

EU-EZ1-Ez5a-55713/277/13                                                

                                                                                               Wg rozdzielnika

                                                                                              

dotyczy postępowania nr EU-EZ1-Ez5g-9000/8/13 pn. „Dostawa urządzeń do wnętrzowej rozdzielni SN/nN Wolska-4”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Mazowiecki, informuje że:

1    Otwarcie ofert:   
W przedmiotowym postępowaniu do dnia 23.10.2013 r. do godz. 12:30 wpłynęły n/w oferty:

Lp.

Nazwa (firma) adres wykonawcy

Cena brutto [zł]

1.

ZPUE S.A.                                                                                                   ul. Jędrzejowska 79c, 29-100 Włoszczowa

420 291,00

2.

UESA Polska Sp. z o.o.

ul. Traugutta 2, 68-300 Lubsko

503 580,45

2     Wybór najkorzystniejszej oferty:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, tj. ofertę firmy  ZPUE S.A., ul. Jędrzejowska 79c,
29-100 Włoszczowa.

3    Odrzucenie ofert:

Nie odrzucono ofert.

4    Wykluczenie wykonawców:

Nie wykluczono wykonawców.

Z poważaniem

Rozdzielnik:

1.   ZPUE S.A., ul. Jędrzejowska 79c, 29-100 Włoszczowa.

2.   UESA Polska Sp. z o.o., ul. Traugutta 2, 68-300 Lubsko.