Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawę 3-fazowych transformatorów olejowych SN/nN o mocach 25kVA i 40 kVA

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Zachodni03.12.2013Przetarg nieograniczonyw sprawach technicznych: Henryk Paciorek
68 4192473
h.paciorek@pkpenergetyka.pl

w sprawach proceduralnych: Elżbieta Szałajko
61 6333597
e.szalajko@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawę 3-fazowych transformatorów olejowych SN/nN o mocach 25kVA i 40 kVA

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie lub przesłać drogą pocztową

21.01.2014

Dodatkowe informacje

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi,
Zakład Zachodni,
ul. Kolejowa 4a   60-715 Poznań, woj. wielkopolskie,
ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Dostawę 3-fazowych transformatorów olejowych SN/nN o mocach 25kVA i 40 kVA
w łącznej ilości 8 sztuk”

 

 

1. Termin składania ofert:21.01.2014r. do godz. 1000

2.Otwarcie ofert:  21.01.2014r. godz. 1030

3.Termin realizacji: 60 dni od dnia podpisania umowy.

4.Oferty należy składać w: siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie lub przesłać drogą pocztową.

5.Kryteria wyboru oferty:  cena ofertowa  - 100%

6.Specyfikację można pobrać ze strony internetowej.
7.Wadium w wysokości:   Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 3 000,00 zł.

8.Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami:
- w sprawach technicznych: Henryk Paciorek tel. 68 4192473  e-mail: h.paciorek@pkpenergetyka.pl

- w sprawach proceduralnych: Elżbieta Szałajko     tel. 61 6333597  e-mail: e.szalajko@pkpenergetyka.pl

9.Pozostałe uwagi:

    - Niniejsze postępowanie jest prowadzone wg przepisów ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004r..

    - Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

    - Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

    - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

    - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1). Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2). Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3). Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4). Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia(art.24 PZP).

5). Oraz spełniają inne wymogi określone w SIWZ.

 

 

Treść ogłoszenia przekazana została Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
 

Pliki do pobrania

Wynik postępowania

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie – Usługi

ul. Hoża 63/67   00-681 Warszawa
Zakład Zachodni,
ul. Kolejowa 4a   60-715 Poznań,

 

Ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 21.01.2014 r. przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa 3-fazowych transformatorów olejowych SN/nN
o mocach 25kVA i 40kVA w łącznej ilości 8 sztuk”

Wpłynęło: 4 oferty
Odrzucono: 0 ofert

Wybrano ofertę firmy

    ABB Sp. z o.o. ODDZIAŁ w ŁODZI

    ul. Aleksandrowska 67/93,     91-205 Łódź

za cenę netto: 63 850,00 zł   plus podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury

Oferta spełnia wymagania określone w Specyfikacji oraz jest najkorzystniejsza spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu.