Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Modernizacja kanalizacji sanitarnej obiektów administracyjno-warsztatowych EZSZ Opole Groszowice

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Śląski12.09.2013Przetarg nieograniczonyBarbara Kwiatkowska, Joanna Krzysztoń
(077) 5541492
b.kwiatkowska@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Modernizacja kanalizacji sanitarnej obiektów administracyjno-warsztatowych EZSZ Opole Groszowice

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
20.09.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Śląski

44-100 Gliwice, ul. Zabrska 41

tel. (32) 719 4765, fax. (32) 719 4392

adres do korespondencji: 45-073 Opole, ul. Struga 1

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie:

„Modernizacja kanalizacji sanitarnej obiektów administracyjno - warsztatowych EZSZ Opole Groszowice”

1.    Niniejsze postępowanie prowadzone jest według procedur Zamawiającego, określonych wyłącznie w SIWZ i w przepisach na jakie SIWZ się powołuje (nie podlega unormowaniom określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych).

2.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej.

3.    Termin składania ofert do godz. 930 dnia 20.09.2013r.

4.    Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Opolu ul. Struga 1, pokój nr 101.

5.    Termin realizacji usługi: do 15.12.2013r.

6.    Termin związania ofertą wynosi 45 dni od daty otwarcia ofert.

7.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%.

8.    Wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) należy złożyć do dnia 20.09.2013r. do godz. 930

9.    Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami w dni robocze w godz. 800 - 1400:

- w sprawach formalnych: Barbara Kwiatkowska – Naczelnik Działu Wyposażenia Technicznego oraz Joanna Krzysztoń – Inspektor w Dziale Wyposażenia Technicznego, tel. (77) 554 1492.

 - w sprawach technicznych: Jan Nieświec – z-ca naczelnika EZSZ Opole Groszowice, tel. kom. 697 040 876

10.W przetargu mogą wziąć udział Oferenci spełniający wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

11.Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

12.Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

13.Każdy Oferent może złożyć w przetargu tylko jedną ofertę.

14.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w odniesieniu do całości zamówienia bez podania przyczyny.

15.Odpowiedzi na ewentualne pytania oraz wszelkie zmiany w SIWZ umieszczane będą na stronie internetowej www.pkpenergetyka.pl.

Nr sprawy EZ8-Ez6e-420/2-6/13

Gliwice, 12 września 2013r.

Pliki do pobrania