Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Modernizacja linii LPN 15 kV relacji: Kusięta – Julianka – Koniecpol

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Staropolski20.02.2013Przetarg nieograniczonyMariusz Taranek
(34) 376 14 79Przedmiot zamówienia

Modernizacja linii LPN 15 kV relacji: Kusięta – Julianka – Koniecpol

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski – Usługi
ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa

14.03.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A.
Zakład Staropolski - Usługi
ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa
Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania:

„Modernizacja linii LPN 15 kV relacji: Kusięta – Julianka – Koniecpol.”

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Modernizacja linii potrzeb nietrakcyjnych napowietrznej 15 kV na szlaku Kusięta – Julianka - Koniecpol na odcinku przebiegającym na indywidualnych konstrukcjach wsporczych wraz z modernizacją stacji transformatorowych bez wymiany jednostek mocy.
2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest według procedur Zamawiającego określonych wyłącznie w SIWZ i w przepisach na jakie SIWZ się powołuje (nie podlega unormowaniom określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych).
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:
• osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. nr 106,
• drogą pocztową - po przesłaniu zamówienia faksem (nr fax. 34 376 16 42) lub e-mailem na adres m.taranek@pkpenergetyka.pl.
4. SIWZ jest bezpłatna.
5. Osoba upoważniona do kontaktów: Mariusz Taranek – naczelnik działu ds. realizacji usług budowlanych, tel. (34) 376 14 79, fax. nr (34) 376 16 42, Tel. kom. 697 040 758, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
9. Odpowiedzi na ewentualne pytania oraz wszelkie zmiany w SIWZ umieszczane będą na stronie internetowej www.pkpenergetyka.pl
10. Każdy Wykonawca może złożyć w przetargu tylko jedną ofertę.
11. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski – Usługi
ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa w pok. nr 206 (Sekretariat), do dnia 14.03.2013r. do godz. 10.00.
12. Otwarcie ofert: 14.03.2013r. o godz. 10.15 w siedzibie PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski - Usługi, ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa w sali konferencyjnej.
13. Termin wykonania zamówienia:
 15.12.2013 r.

14. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena - 90%,
Termin realizacji – 10%
15. Termin związania ofertą: 45 dni.
16. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych, oraz spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca musi złożyć wszystkie dokumenty wymagane w SIWZ.

Dane do korespondencji:
• PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski – Usługi ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa
• Faks +48 34 323 16 42
• e-mail: m.taranek@pkpenergetyka.pl
Znak sprawy: EZ7-Ez5b-8203/61/13
Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

  Do przetargu dla zadania: „Modernizacja linii LPN 15 kV relacji: Kusięta – Julianka – Koniecpol" zostały zadane następujące pytania:

 Pytanie: „Czy modernizowana linia LPN 15kV przebiega tylko i wyłącznie przez tereny kolejowe (będące we władaniu PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami)?

Odpowiedź: Zamawiający nie ma takiej wiedzy ponieważ nie dysponuje aktualnymi wypisami z rejestru gruntów.

Pytanie: „Czy istnieje możliwość złożenia sprawozdania F-01 za IV kwartał 2012r. oraz sprawozdania finansowego za rok 2011 zamiast sprawozdania finansowego za rok 2012. Wymagane przez Państwa sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy tj. 2012 będzie gotowe w kwietniu br.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pkt. 3.2.1. ppkt.10 SIWZ zyskuje następujące brzmienie:

10

oferent dysponuje niezbędnym potencjałem ekonomicznym

w latach ubiegłych tj. w 2011 lub 2012 roku osiągnął przychód roczny z działalności podstawowej nie mniejszy niż 100 000,00 zł. (kopie rachunku zysków i strat za rok 2011 lub 2012, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzenia bilansu – informacji określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem z 2011 lub 2012 roku)

dokument ten będzie stanowić załącznik nr 9 do oferty