Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Ochrona budynku i mienia spółki PKP Energetyka S.A.

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
Centrala06.06.2013Przetarg nieograniczonyJerzy Piotrowski
697 049 985
j.piotrowski@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Ochrona budynku i mienia spółki PKP Energetyka S.A.

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

   

11.06.2013

Dodatkowe informacje

E5-0152/18-2/2013

OGŁOSZENIE

PKP Energetyka S.A.

00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67

o kapitale zakładowym 788 193 790,00 zł wpłaconym w całości

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

Ochrona budynku i mienia spółki PKP Energetyka S.A.,
przy ul. Hożej 63/67 w Warszawie”

I.    Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ochrony budynku i mienia usytuowanego w Warszawie przy ul. Hożej 63/67.

§Usługa ochrony wykonywana będzie całodobowo w przedmiotowym obiekcie przez dwóch pracowników ochrony posiadających licencje, o których mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U z 2005 r., Nr 145 poz. 1221 z późn. zm.),

§Zadania pracowników ochrony określa Ramowa Instrukcja Pracowników Ochrony – zał. Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§Niniejsze postępowanie prowadzone jest według procedur zamawiającego określonych wyłącznie w SIWZ i przepisach na jakie SIWZ się powołuje (nie podlega unormowaniom określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych).

§Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w odniesieniu do całości zamówienia. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.

§Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

II.    Termin realizacji zamówienia – 36miesięcy od daty podpisania umowy.

III.  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać bezpłatnie z witryny internetowej Spółki (www.pkpenergetyka.pl).

IV.   Kryteria oceny ofert – wysokość ofertowej ceny – 90%,wiarygodność firmy – 10%.

V.    Termin i miejsce składania ofert: – Oferty winny być składane do godz. 1000 dnia
11 czerwca 2013 r. na adres: PKP Energetyka S.A., 00–681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, kancelaria.

VI.  Termin związania ofertą – 30 dni od daty otwarcia ofert.

VII.  W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

VIII. Wadium przetargowe – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),      

IX.   Dane do korespondencji: – PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67,
00-681 Warszawa, Tel.: +48 (22) 474 1352,e-mail:j.piotrowski@pkpenergetyka.pl

Znak Postępowania: E5-0152/18-1/2013.

       Ze strony PKP Energetyka S.A. upoważnionym do kontaktowania się z Wykonawcami w godzinach 1000 - 1400 jest p. Jerzy Piotrowski –  Tel. kom. 697 049 985.

Pliki do pobrania