Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Opracowanie dokumentacji projektowej

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Śląski24.04.2013Przetarg nieograniczonyEwa Albertowicz
32 719 44 13Przedmiot zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

W siedzibie Zamawiającego, sekretariat pokój nr 120 w godz. 8:00-14:00

10.05.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi
Zakład Śląski
44-100 Gliwice, ul. Zabrska 41,
tel. (032) 719-44-13, fax. (032) 719-43-92,
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony (nie podlegający unormowaniom określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań:
Zadanie nr 1: Modernizacja stacji transformatorowej STO-1 Gliwice Sośnica wraz z dostosowaniem do zdalnego sterowania z nastawni Centralnej Gliwice.
Zadanie nr 2: Modernizacja stacji transformatorowej KST Gliwice Sośnica wraz z dostosowaniem do zdalnego sterowania z nastawni centralnej Gliwice.
Zadanie nr 3: Modernizacja rozdzielni nN w stacji transformatorowej ST-4 Carbochem Gliwice.
Zadanie nr 4: Wymiana rozdzielni SN i nN w stacji transformatorowej Opole Bolko.

1. Termin składania ofert: 10.05.2013 r. do godz. 9:00.
2. Otwarcie ofert: 10.05.2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 006.
3. Termin realizacji każdego zadania do dnia: 26.06.2013 r.
4. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat pokój nr 120 w godz. 8:00-14:00.
5. Termin związania ofertą wynosi 45 dni od daty otwarcia ofert.
6. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
• wysokość oferowanej ceny – 100%
7. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać tylko i wyłącznie osobiście w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 006) na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający dane firmy, telefon, fax i e-mail – koszt SIWZ 50,00 zł brutto.
8. Wadium na zadanie nr 3 w wysokości 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych) należy złożyć do dnia 10.05.2013 r. do godz. 9:00:
9. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami w dni robocze w godz. 9:00 – 13:00 są:
• w sprawach formalnych:
Ewa Albertowicz – Naczelnik Działu Sprzedaży Usług, tel. (032) 719 44 13
• w sprawach technicznych:
Mirosław Brodziak – Kierownik Śląskiego Rejonu Dystrybucji w Gliwicach,
tel. (032) 719-44-92.
10. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
11. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
12. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych na zadania nr 1, 2, 3 i 4.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia lub na każde z zadań osobno bez podania przyczyny.

Wynik postępowania

Wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego Nr EZ8-Ez2b-420/8-8/13 na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań:

Zadanie nr 1: Modernizacja stacji transformatorowej STO-1 Gliwice Sośnica wraz z dostosowaniem do zdalnego sterowania z nastawni Centralnej Gliwice wybrano Wykonawcę Inżynieria Elektryczna Paweł Palka, ul. Podwale nr 5, 42-575 Strzyżowice za kwotę 13 400,00 zł (netto – bez podatku VAT, słownie: trzynaście tysięcy czterysta złotych 00/100);

Zadanie nr 2: Modernizacja stacji transformatorowej KST Gliwice Sośnica wraz z dostosowaniem do zdalnego sterowania z nastawni centralnej Gliwice wybrano Wykonawcę Inżynieria Elektryczna Paweł Palka, ul. Podwale nr 5, 42-575 Strzyżowice za kwotę 9 500,00 zł (netto – bez podatku VAT, słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100);

Zadanie nr 3: Modernizacja rozdzielni nN w stacji transformatorowej ST-4 Carbochem Gliwice wybrano Wykonawcę Inżynieria Elektryczna Paweł Palka, ul. Podwale nr 5, 42-575 Strzyżowice za kwotę 16 500,00 zł (netto – bez podatku VAT, słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych 00/100);

Zadanie nr 4: Wymiana rozdzielni SN i nN w stacji transformatorowej Opole Bolko wybrano Wykonawcę Inżynieria Elektryczna Paweł Palka, ul. Podwale nr 5, 42-575 Strzyżowice za kwotę 15 700,00 zł (netto – bez podatku VAT, słownie: piętnaście tysięcy siedemset złotych 00/100).