Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Opracowanie dokumentacji projektowej ....

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Śląski28.03.2013Przetarg nieograniczonyEwa Albertowicz
(032) 719 44 13


Mirosław Brodziak
(032) 719-44-92

Przedmiot zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej ....

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat pokój nr 120 w godz. 8.00-14.00.

12.04.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi
Zakład Śląski
44-100 Gliwice, ul. Zabrska 41,
tel. (032) 719-44-13, fax. (032) 719-43-92,
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony (nie podlegający unormowaniom określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań:
Zadanie nr 1: Modernizacja stacji transformatorowej STO-1 Gliwice Sośnica wraz z dostosowaniem do zdalnego sterowania z nastawni Centralnej Gliwice.
Zadanie nr 2: Modernizacja stacji transformatorowej KST Gliwice Sośnica wraz z dostosowaniem do zdalnego sterowania z nastawni centralnej Gliwice.
Zadanie nr 3: Modernizacja rozdzielni nN w stacji transformatorowej ST-4 Carbochem Gliwice.
Zadanie nr 4: Wymiana rozdzielni SN i nN w stacji transformatorowej Opole Bolko.

1. Termin składania ofert: 12.04.2013 r. do godz. 9.00.
2. Otwarcie ofert: 12.04.2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 006.
3. Termin realizacji każdego zadania do dnia: 21.06.2013 r.
4. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat pokój nr 120 w godz. 8.00-14.00.
5. Termin związania ofertą wynosi 45 dni od daty otwarcia ofert.
6. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
• wysokość oferowanej ceny – 100%
7. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać tylko i wyłącznie osobiście w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 006) na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający dane firmy, telefon, fax i e-mail – koszt SIWZ 50,00 zł brutto.
8. Wadium należy złożyć do dnia 12.04.2013 r. do godz. 9.00:
1) na zadanie nr 1 w wysokości 1 100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych),
2) na zadanie nr 2 w wysokości 700,00 zł (słownie: siedemset złotych),
3) na zadanie nr 3 w wysokości 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych),
4) na zadanie nr 4 w wysokości 1 100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych).
9. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami w dni robocze w godz. 9.00 – 13.00 są:
• w sprawach formalnych:
Ewa Albertowicz – Naczelnik Działu Sprzedaży Usług, tel. (032) 719 44 13
• w sprawach technicznych:
Mirosław Brodziak – Kierownik Śląskiego Rejonu Dystrybucji w Gliwicach,
tel. (032) 719-44-92.
10. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
11. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
12. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych na zadania nr 1, 2, 3 i 4.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia lub na każde z zadań osobno bez podania przyczyny.


Nr sprawy EZ8-Ez2b-420/8-2/13
Gliwice, dnia 28.03.2013 r.

Wynik postępowania

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Śląski
ul. Zabrska 41, 44-100 Gliwice

tel. (032) 719-44-13, fax.(032) 719-43-92

informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań:

Zadanie nr 1:Modernizacja stacji transformatorowej STO-1 Gliwice Sośnica wraz z dostosowaniem do zdalnego sterowania z nastawni Centralnej Gliwice.

Zadanie nr 2:Modernizacja stacji transformatorowej KST Gliwice Sośnica wraz z dostosowaniem do zdalnego sterowania z nastawni centralnej Gliwice.

Zadanie nr 3:Modernizacja rozdzielni nN w stacji transformatorowej ST-4 Carbochem Gliwice.

Zadanie nr 4:Wymiana rozdzielni SN i nN w stacji transformatorowej Opole Bolko.

zostało unieważnione.

Uzasadnienie:

Zgodnie z pkt XIX.1.3 SIWZ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ na żadne z zadań nie wpłynęły dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Nr sprawy EZ8-Ez2b-420/8-2/13 

Gliwice, dnia22.04.2013 r.