Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Modernizacja urządzeń energetycznych na terenie obszaru 2000 OSTOJA WARMIŃSKA

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
Centrala11.06.2013Przetarg nieograniczonyArtur Milczyński
58 742 02 02 wew. 1051
a.milczynski@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Modernizacja urządzeń energetycznych na terenie obszaru 2000 OSTOJA WARMIŃSKA

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A. Zakład Północny, ul. Jana z Kolna 29, 81-859 Sopot, sekretariat, III piętro.
Termin składania ofert: 17.06.2013 r. do godz. 12.00.

17.06.2013

Dodatkowe informacje

Przedmiot zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Modernizacja urządzeń energetycznych na terenie obszaru 2000 OSTOJA WARMIŃSKA

Osoby do kontaktu:
• Artur Milczyński - tel./fax (58) 742-02-02 wew. 1051, e-mail: a.milczynski@pkpenergetyka.pl
Miejsce składania ofert:
PKP Energetyka S.A. Zakład Północny, ul. Jana z Kolna 29, 81-859 Sopot, sekretariat, III piętro.
Termin składania ofert: 17.06.2013 r. do godz. 12.00.
Dodatkowe informacje:
1. Otwarcie ofert: 17.06.2013 r. godz. 12.15.
2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi Zakład Północny, ul. Jana z Kolna 29, 81-859 Sopot, sala konferencyjna III piętro.
3. Kryteria wyboru oferty:
    a. Cena (C) 100%
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
5. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 106 I piętro lub na stronie internetowej www.pkpenergetyka.pl.
6. Minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy
7. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ
8. Wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert
9. Termin związania ofertą - 60 dni od upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 182 ust. 6 Pzp.

Wynik postępowania

Wybrano dostawcę:

„PRONAD” Firma Usługowa
Jarosław Kukliński
Ul. Kościuszki 13
10-502 Olsztyn

za kwotę 162 000,00 zł (netto, słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych, 00/100).