Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Opracowanie dokumentacji technicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Śląski22.03.2013Przetarg nieograniczonyEwa Albertowicz
(032) 719 44 13


Mirosław Brodziak
(032) 719-44-92

Przedmiot zamówienia

Opracowanie dokumentacji technicznej

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat pokój nr 120 w godz. 8:00- 14:00.

05.04.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi
 Zakład Śląski
44-100 Gliwice, ul. Zabrska 41,
tel. (032) 719-44-13, fax. (032) 719-43-92,
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony (nie podlegający unormowaniom określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań:
Zadanie nr 1:     Przebudowa linii napowietrznej nN i słupów w miejscowości Lipowa.
Zadanie nr 2:    Przebudowa linii kablowej SN-6 kV relacji stacja transformatorowa ST-1 Dworzec do stacji transformatorowej STO-2 w stacji Gliwice.
Zadanie nr 3:    Przebudowa części kablowej LPN Kluczbork - Wierzbica od stacji transformatorowej ST-11 poprzez stację transformatorową ST-5 do odłącznika nr 728 części napowietrznej.
Zadanie nr 4:    Przebudowa części linii napowietrznej nN 0,4 kV od szafy kablowej SK-11 do słupa nr 6 wraz z przyłączami odbiorów i słupami w stacji Kluczbork.
Zadanie nr 5:    Wymiana linii kablowej SN 15 kV relacji stacja transformatorowa ST 10 do stacji transformatorowej ST 11 w Ozimku

1.    Termin składania ofert: 05.04.2013 r. do godz. 9:00.
2.    Otwarcie ofert: 05.04.2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 006.
3.    Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 14.06.2013 r.
4.    Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat pokój nr 120 w godz. 8:00- 14:00.
5.    Termin związania ofertą wynosi 45 dni od daty otwarcia ofert.
6.    Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
•    wysokość oferowanej ceny – 100%
7.    Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać tylko osobiście w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 006) na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający dane firmy, telefon, fax i e-mail  – koszt SIWZ 50,00 zł brutto.
8.    Wadium należy złożyć do dnia 05.04.2013 r. do godz. 9:00:
1)    na zadanie nr 1 w wysokości 1 400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych),
2)    na zadanie nr 2 w wysokości 1 200,00 ,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście zł.)złotych),
3)    na zadanie nr 3 w wysokości 1 200,00 ,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście zł.)złotych),
4)    na zadanie nr 4 w wysokości 700,00 zł (słownie: siedemset złotych),
5)    na zadanie nr 5 w wysokości 1 200,00 ,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście zł.)złotych).
9.    Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami w dni robocze w godz. 9:00 – 13:00 są:
•    w sprawach formalnych:
Ewa Albertowicz – Naczelnik Działu ds. Pozyskiwania Usług i Ofertowania,
 tel. (032) 719 44 13
•    w sprawach technicznych:
Mirosław Brodziak  – Kierownik Śląskiego Rejonu Dystrybucji w Gliwicach,
 tel. (032) 719-44-92.
10.    W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
11.    Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
12.    Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych na zadania nr 1, 2, 3, 4 i 5.
13.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia lub na każde z zadań osobno bez podania przyczyny.Nr sprawy EZ8-Ez2b-420/9-1/13
Gliwice, dnia 22.03.2013 r.

Wynik postępowania

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Śląski
ul. Zabrska 41, 44-100 Gliwice
tel. (032) 719-44-13, fax.(032) 719-43-92

ogłasza że w wyniku przeprowadzonego w dniu 05.04.2013 r. przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań:

Zadanie nr 1: Przebudowa linii napowietrznej nN i słupów w miejscowości Lipowa.
wybrano Wykonawcę:
PROIN Projektowanie – Pozwolenia – Nadzory
Pl. Skarżyńskiego 1, 58-301 Wałbrzych,
za kwotę 39 500,00 zł (netto – bez podatku VAT, słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100);

Zadanie nr 2: Przebudowa linii kablowej SN-6 kV relacji stacja transformatorowa ST-1 Dworzec do stacji transformatorowej STO-2 w stacji Gliwice.
wybrano Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze i Usług Techniczno-Handlowych
ELKOL Sp. z o.o., ul. Raciborska 42, 40-074 Katowice
za kwotę 34 800,00 zł (netto – bez podatku VAT, słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset złotych 00/100);

Zadanie nr 3: Przebudowa części kablowej LPN Kluczbork - Wierzbica od stacji transformatorowej ST-11 poprzez stację transformatorową ST-5 do odłącznika nr 728 części napowietrznej.
wybrano Wykonawcę:
PROIN Projektowanie – Pozwolenia – Nadzory
Pl. Skarżyńskiego 1, 58-301 Wałbrzych
za kwotę 34 500,00 zł (netto – bez podatku VAT, słownie: trzydzieści cztery tysiące pięćset złotych 00/100);

Zadanie nr 4: Przebudowa części linii napowietrznej nN 0,4 kV od szafy kablowej SK-11 do słupa nr 6 wraz z przyłączami odbiorów i słupami w stacji Kluczbork.
wybrano Wykonawcę:
PROIN Projektowanie – Pozwolenia – Nadzory
Pl. Skarżyńskiego 1, 58-301 Wałbrzych,

za kwotę 20 000,00 zł (netto – bez podatku VAT, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100);

Zadanie nr 5: Wymiana linii kablowej SN 15 kV relacji stacja transformatorowa ST 10 do stacji transformatorowej ST 11 w Ozimku.
wybrano Wykonawcę:
PROIN Projektowanie – Pozwolenia – Nadzory
Pl. Skarżyńskiego 1, 58-301 Wałbrzych,

za kwotę 34 000,00 zł (netto – bez podatku VAT, słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100).

Nr sprawy EZ8-Ez2b-420/9-1/13
Gliwice, dnia 08.04.2013 r.