Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Prowadzenie ochrony fizycznej osób i mienia obiektów PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Robót Energetycznych w Słotwinach

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Robót Energetycznych27.02.2013Przetarg nieograniczonyJacek Nowak
697041527
j.nowak@pkpenergetyka.pl

Marian Mucha
44 7141219
m.mucha@pkpeneregtyka.pl

Przedmiot zamówienia

Prowadzenie ochrony fizycznej osób i mienia obiektów PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Robót Energetycznych w Słotwinach

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

Oferty należy składać w PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Robót Energetycznych Słotwiny, 95-040 Koluszki w sekretariacie - pokój nr 111 lub przesłać pocztą nie później niż do dnia
19.03.2013 r. do godz.10.00.

19.03.2013

Dodatkowe informacje

1. Określenie sposobu uzyskania SIWZ: SIWZ nr EZ15-Ez12-2510/1/13 można uzyskać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego lub drogą elektroniczną.
2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz obiektów w siedzibie PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Robót Energetycznych
w Słotwinach zlokalizowanych na działce nr 294/2 obręb Redzeń Nowy w sposób określony w projekcie umowy niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz sporządzonym planie ochrony.
3. Informacja o rodzaju oferty: Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę z zakresu przedmiotu zamówienia.
4. Termin wykonania zamówienia: 01.05.2013 r. do 30.04.2016 r.
5. Opis warunków udziału w postępowaniu: W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi określone w SIWZ nr EZ15-Ez12-2510/1/13.
6. Wadium: 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100) należy wnieść najpóźniej do dnia 19.03.2013 r. do godz. 10.00 na zasadach określonych w SIWZ nr EZ15-Ez12-2510/1/13.
7. Kryteria oceny ofert: Cena 100 %, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr EZ15-Ez12-2510/1/13.