Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Przebudowa budynku podstacji trakcyjnej PT Rudawa

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Staropolski19.11.2013Przetarg nieograniczonyEwa Szymczak
697040704
e.szymczak@pkpenergtyka.pl


Przedmiot zamówienia

Przebudowa budynku podstacji trakcyjnej PT Rudawa

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
03.01.2014

Dodatkowe informacje

Częstochowa 15.11.2013                  

PKP Energetyka S.A.

Zakład Staropolski

ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Przebudowa budynku podstacji trakcyjnej PT Rudawa”.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

PKP Energetyka S.A.

Zakład Staropolski

ul. Rejtana 41/43, 42-200 Częstochowa

 1. Określenie trybu Zamówienia

Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.pkpenergetyka.pl
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie„Przebudowa budynku podstacji trakcyjnej PT Rudawa”– modernizację budynku podstacji trakcyjnej znajdującego się w miejscowości Rudawa, gmina Zabierzów na działce nr 659/1 (N: 50˚7’10.47”, E: 19˚43’14.02”) Budynek jest wolnostojący, dwukondygnacyjny z płaskim dachem wykończonym papą. Budynek nie jest ocieplony. Budynek posiada powierzchnię 626,60 m2 i kubaturę ok. 3570m3. Budynek ma wysokość ok. 12,5m i zlokalizowany jest na terenie ogrodzonym. Przebudowa budynku podstacji trakcyjnej PT Rudawa realizowana jest w celu przystosowania pomieszczeń budynku do nowych urządzeń energetycznych bez zmiany ich przeznaczenia  Dokładny zakres prac określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:
 2. na stronie internetowej www.pkpenergetyka.pl
 3. osobiściew siedzibie zamawiającego w pok. nr 352,
 4. drogą pocztową- po przesłaniu zamówienia faksem (nr fax 34 376 14 99)lub e-mailem na adres e.szymczak@pkpenergetyka.pl
 5. drogą elektroniczną (e-mailem)po przesłaniu zamówienia faksem (nr fax 34 376 14 99)lub e-mailem na adres e.szymczak@pkpenergetyka.pl
  1. SIWZ jest bezpłatna.
 6. Osoba upoważniona do kontaktów: Naczelnik Działu ds. wyposażenia technicznego Pani Ewa Szymczak tel. (34) 376 14 17, 697 040 704 w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00
  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
  3. Każdy Wykonawca może złożyć w przetargu tylko jedną ofertę.
  4. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa w pok. nr 206 (Sekretariat), do dnia 03.01.2014 r. godz. 1100

 1. Otwarcie ofert: 03.01.2014r. godz. 1200w siedzibie PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski, ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa w Sali konferencyjnej.
  1. Termin wykonania zamówienia:  31.10.2014r
 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena - 90%,

Okres udzielonej gwarancji – 10%

 1. Wadium w wysokości 30 000,00 zł. (trzydzieści tysięcy złotych)
 2. Termin związania ofertą: 60 dni.
 3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych   warunków.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 rPrawo zamówień publicznych, oraz spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca musi złożyć wszystkie dokumenty wymagane w SIWZ. 

Dane do korespondencji:

 • PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa
 • Faks +48 34 376 1499
 • e-mail e.szymczak@pkpenergetyka.pl  

Znak sprawy: EZ7-Ez6-2110/1-04/2013Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.