Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. – urządzenia EOR w stacji Kalety w km 47,194 do 47,900

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Staropolski05.09.2013Przetarg nieograniczonyMariusz Taranek
697040758
m.taranek@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. – urządzenia EOR w stacji Kalety w km 47,194 do 47,900

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
30.09.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A.

Zakład Staropolski - Usługi

ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania:

„Przyłączenie nowego odbiorcy energii elektrycznej: PKP PLK S.A. – urządzenia EOR w stacji Kalety w km 47,194 do 47,900.

1.    Opis przedmiotu zamówienia:

Wymiana istniejącej stacji transformatorowej słupowej 6/0,4 kV STS „Kalety” na stację kontenerową wraz z przebudową odcinka istniejącej linii napowietrznej potrzeb nietrakcyjnych średniego napięcia 6 kV na linię kablową, budowa przyłącza kablowego nN ze złączem kablowo-pomiarowym, przełożenia istniejących odbiorów nN do rozdzielnicy nN w nowej stacji w m. Kalety.

2.      Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień sektorowych (Dział II, Rozdział 5) oraz wg reguł i zasad przedstawionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - skrót SIWZ. Jest to zamówienie udzielone w części.Trybem postępowania jest przetarg nieograniczony.

3.       Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:

·         osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. nr 106,

·         drogą pocztową - po przesłaniu zamówienia faksem (nr fax. 34 376 16 42)lub e-mailem na adres m.taranek@pkpenergetyka.pl.

4.      SIWZ jest bezpłatna.

5.    Osoba upoważniona do kontaktów: Mariusz Taranek – naczelnik działu ds. realizacji usług budowlanych, tel. (34) 376 14 79, fax. nr (34) 376 16 42, Tel. kom. 697 040 758, w dni robocze w godzinach od 800 do 1400.

6.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

7.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

8.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

9.      Odpowiedzi na ewentualne pytania oraz wszelkie zmiany w SIWZ umieszczane będą na stronie internetowej www.pkpenergetyka.pl

10.  Każdy Wykonawca może złożyć w przetargu tylko jedną ofertę.

11.  Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski – Usługi

ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa w pok. nr 206 (Sekretariat), do dnia 30.09.2013r. do godz. 1000.

12.  Otwarcie ofert: 30.09.2013r. o godz. 1015 w siedzibie PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski - Usługi, ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa w sali konferencyjnej.

13.  Termin wykonania zamówienia:

§  31.12.2013 r.

14.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena - 90%,

Termin realizacji – 10%

15.  Termin związania ofertą: 45 dni.

16.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych   warunków.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 rPrawo zamówień publicznych, oraz spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca musi złożyć wszystkie dokumenty wymagane w SIWZ.

Dane do korespondencji:

·   PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski – Usługi ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa

·   Faks +48 34 323 16 42

            ·   e-mail: m.taranek@pkpenergetyka.pl

            Znak sprawy: EZ7-Ez5d-8203/266/13