Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Remont budynków stacji transformatorowych

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Staropolski03.06.2013Przetarg nieograniczonyEwa Szymczak
697 040 704
e.szymczak@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Remont budynków stacji transformatorowych

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

    

17.06.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A.

Oddział w Warszawie - Usługi

Zakład Staropolski

ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Remont budynków stacji transformatorowych:

·         Zadanie nr 1 - STW-A w Częstochowie

·         Zadanie nr 2 - STW-B w Częstochowie”.

1.    Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie„Remont budynków stacji transformatorowych STW-A i STW-B w Częstochowie”obejmuje wymianę pokrycia dachowego, wymianę obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien, remont elewacji zewnętrznej. Dokładny zakres prac określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

2.      Niniejsze postępowanie prowadzone jest według procedur Zamawiającego określonych wyłącznie w SIWZ i w przepisach na jakie SIWZ się powołuje (nie podlega unormowaniom określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych).

3.       Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:

·         drogą elektroniczną ze strony www.pkpenergetyka.pl

·         drogą elektroniczną (e-mailem)po przesłaniu zamówienia faksem (nr fax 34 376 14 99)lub e-mailem na adres e.szymczak@pkpenergetyka.pl

4.      SIWZ jest bezpłatna.

5.    Osoba upoważniona do kontaktów: Naczelnik Działu ds. wyposażenia technicznego Pani Ewa Szymczak tel. (34) 376 14 17, 697 040 704 w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00

6.    Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

7.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

8.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

9.    Każdy Wykonawca może złożyć w przetargu tylko jedną ofertę.

10.  Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa w pok. nr 206 (Sekretariat), do dnia 17.06.2013 r. godz. 1000

11.  Termin wykonania zamówienia:

·   Remont budynku STW-A (zadanie nr 1) - 30.07.2013r.

·   Remont budynku STW-B (zadanie nr 2) - 30.08.2013r

12.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena - 90%,

Okres udzielonej gwarancji – 10%

13.   Wadium w wysokości 600,00 zł. (sześćset złotych) dla każdego remontowanego dachu,  (łącznie na zadania nr 1,2 – 1200,00 zł)

14.  Termin związania ofertą: 60 dni.

15.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych   warunków.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca musi złożyć wszystkie dokumenty wymagane w SIWZ.

Dane do korespondencji:

·   PKP Energetyka S.A. Zakład Staropolski ul. Rejtana 41/43, 42-207 Częstochowa

·   Faks +48 34 376 1499

·   e-mail e.szymczak@pkpenergetyka.pl

Znak sprawy: EZ7-Ez6-2111/53/2013Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

Pliki do pobrania