Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Remont transformatorów prostownikowych ZP-1w podstacjach trakcyjnych: 206P Wierzbica, 208P Kostów, 203P Groszowice.

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Śląski08.07.2013Przetarg nieograniczonyEwa Albertowicz, Mirosław Brodziak
(32) 719 44 13, (032) 719-44-92
e.albertowicz@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Remont transformatorów prostownikowych ZP-1w podstacjach trakcyjnych: 206P Wierzbica, 208P Kostów, 203P Groszowice.

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

   

22.07.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi  

 Zakład Śląski

44-100 Gliwice, ul. Zabrska 41,

tel. (032) 719-44-13, fax. (032) 719-43-92,

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony (nie podlegający unormowaniom określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) na:

Zadanie nr 1:      Remont transformatora prostownikowego ZP-1w podstacji trakcyjnej 206P Wierzbica.

Zadanie nr 2:      Remont transformatora prostownikowego ZP-1w podstacji trakcyjnej 208P Kostów. 

Zadanie nr 3:      Remont transformatorów prostownikowych ZP-1 i ZP-3 w podstacji trakcyjnej 203P Groszowice.

1.    Termin składania ofert: 22.07.2013 r. do godz. 9.00.

2.    Otwarcie ofert: 22.07.2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr  006.

3.    Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30.08.2013 r.

4.    Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat pokój nr 120 w godz. 8.00- 14.00.

5.    Termin związania ofertą wynosi 45 dni od daty otwarcia ofert.

6.    Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

·         wysokość oferowanej ceny – 100%

7.   Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 006) lub drogą elektroniczną po przesłaniu pisemnego wniosku Wykonawcy na adres e-mail: e.albertowicz@pkpenergetyka.pl, zawierającego dane firmy, telefon, fax i e-mail.

8.   Wadium należy złożyć do dnia 22.07.2013 r. do godz. 9.00:

1)   na zadanie nr 1 w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych),

2)   na zadanie nr 2 w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych),

3)   na zadanie nr 3 w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych),

9.   Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami w dni robocze w godz. 9.00 – 13.00 są:

·        w sprawach formalnych:
Ewa Albertowicz  – Naczelnik Działu ds. Pozyskiwania Usług i Ofertowania tel. (32) 719 44 13

·        w sprawach technicznych:
Mirosław Brodziak      – Kierownik Śląskiego Rejonu Dystrybucji w Gliwicach,

 tel. (032) 719-44-92.

10.  W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

11.  Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych lub równoważnych.

12.  Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych na zadania nr 1, 2 i 3.

13.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia lub na każde z zadań osobno bez podania przyczyny.

Wynik postępowania

Zadanie nr 1: Remont transformatora prostownikowego ZP-1 w podstacji trakcyjnej 206P Wierzbica. 

Wybrano Wykonawcę POWER ENGINEERING S.A. ul. Gdyńska 83, 62-004 Czerwonak za kwotę 88 300,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych, netto – bez podatku VAT).

Zadanie nr 2: Remont transformatora prostownikowego ZP-1 w podstacji trakcyjnej 208P Kostów. 

Wybrano Wykonawcę POWER ENGINEERING S.A. ul. Gdyńska 83, 62-004 Czerwonak za kwotę 87 100,00 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy sto złotych, netto – bez podatku VAT).

Zadanie nr 3: Remont transformatorów prostownikowych ZP-1 i ZP-3 w podstacji trakcyjnej 203P Groszowice. 

Wybrano Wykonawcę POWER ENGINEERING S.A. ul. Gdyńska 83, 62-004 Czerwonak za kwotę 203 800,00 zł (słownie: dwieście trzy tysiące osiemset złotych, netto – bez podatku VAT).