Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Rozbudowa siedziby Sekcji EZSZ Kluczbork

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Śląski24.05.2013Przetarg nieograniczonyBarbara Kwiatkowska, Joanna Krzysztoń
(77) 554 1492
b.kwiatkowska@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Rozbudowa siedziby Sekcji EZSZ Kluczbork

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

   

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Śląski

Gliwice ul. Zabrska 41, pokój 120

14.06.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A.

Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Śląski

44-100 Gliwice, ul. Zabrska 41

tel. (32) 719 4765, fax. (32) 719 4392

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadanie:

„Rozbudowa siedziby Sekcji EZSZ Kluczbork”

1.    Niniejsze postępowanie prowadzone jest według procedur Zamawiającego, określonych wyłącznie w SIWZ i w przepisach na jakie SIWZ się powołuje (nie podlega unormowaniom określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych).

2.    Termin składania ofert do godz. 900 dnia 14.06.2013r.

3.    Otwarcie ofert o godz. 1000 dnia 14.06.2013r. w siedzibie zamawiającego w Gliwicach ul. Zabrska 41, pokój nr 104.

4.    Termin realizacji usługi:

Część I - do 31.12.2013r.

Część II – do 30.06.2014r.

5.    Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Gliwicach ul. Zabrska 41, pokój nr 120.

6.    Termin związania ofertą wynosi 45 dni od daty otwarcia ofert.

7.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%.

8.    Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać osobiście w Opolu ul. Struga 1, pokój nr 101, po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku Oferenta przesłanego pocztą lub na adres e-mail: barbara.antczak@pkpenergetyka.pl.

Wniosek powinien zawierać następujące dane firmy: pełną nazwę, adres, telefon, fax., e-mail.

9.    Wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) należy złożyć do dnia 14.06.2013r. do godz. 900

10.Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami w dni robocze w godz. 800 - 1400:

Barbara Kwiatkowska – Naczelnik Działu ds. Wyposażenia Technicznego oraz Joanna Krzysztoń – Inspektor w Dziale ds. Wyposażenia Technicznego, tel. (77) 554 1492.

11.W przetargu mogą wziąć udział Oferenci spełniający wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

12.Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

13.Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

14.Każdy Oferent może złożyć w przetargu tylko jedną ofertę.

15.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w odniesieniu do całości zamówienia bez podania przyczyny.

Nr sprawy EZ8-Ez12/e-420/2-32/12-13

Gliwice, 24 maja 2013r.

Wynik postępowania

Do wykonania w/w zadania wybrano firmę:

MPM Development Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 1
46-100 Namysłów

za kwotę 529 703,85 zł., słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset trzy złote 85/100 (netto-bez podatku VAT).