Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Włączenie 4 szt. rozłączników napowietrznych SN z napędem silnikowym do zdalnego sterowania z nastawni NC Poznań z wykorzystaniem GPRS

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Zachodni23.08.2013Przetarg nieograniczonyHenryk Paciorek
68 419 24 73
h.paciorek@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Włączenie 4 szt. rozłączników napowietrznych SN z napędem silnikowym do zdalnego sterowania z nastawni NC Poznań z wykorzystaniem GPRS

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
09.09.2013

Dodatkowe informacje

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi,
Zakład Zachodni,
ul. Kolejowa 4a   60-715 Poznań, woj. wielkopolskie,
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Włączenie 4 szt. rozłączników napowietrznych SN z napędem silnikowym
do zdalnego sterowania z nastawni NC Poznań  z wykorzystaniem GPRS”

1. Termin składania ofert:09.09.2013r. do godz. 1000

2.Otwarcie ofert:  09.09.2013r godz. 1030

3.Termin realizacji: 45 dni od dnia podpisania umowy.

4.Oferty należy składać w: siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie lub przesłać drogą pocztową.

5.Kryteria wyboru oferty:     cena ofertowa          - 100%

6.Specyfikację można pobrać ze strony internetowej.
7.Wadium w wysokości:   Zamawiający odstępuje od poboru wadium.

8.Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami:
    - w sprawach technicznych:         

Henryk Paciorektel. 68 419 24 73   e-mail: h.paciorek@pkpenergetyka.pl

    - w sprawach proceduralnych:

Iwona Drewnowska        tel. 68 419 24 73  e-mail: i.drewnowska@pkpenergetyka.pl

9.Pozostałe uwagi:

    - Niniejsze postępowanie jest prowadzone bez zastosowania norm prawnych wywodzonych
      z przepisów ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004r..

    - Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

    - Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

    - Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

    - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1). Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2). Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3). Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4). Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia(art.24 PZP).

5). Oraz spełniają inne wymogi określone w SIWZ.

Pliki do pobrania

Wynik postępowania

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie – Usługi
ul. Hoża 63/67    00-681 Warszawa
Zakład Zachodni,
ul. Kolejowa 4a   60-715 Poznań,

Ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 09.09.2013 r. przetargu nieograniczonego na:

„Włączenie 4 szt. rozłączników napowietrznych SN z napędem silnikowym
do zdalnego sterowania z nastawni NC Poznań  z wykorzystaniem GPRS”

Wpłynęło: 2 ofert
Odrzucono: 0 ofert

Wybrano ofertę firmy:

    ELESTER-PKP Sp. z o.o.

    ul. Pogonowskiego 81,     90-569 Łódź

za cenę netto:  47 600,00 zł

plus podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury

Oferta spełnia wymagania określone w Specyfikacji oraz jest najkorzystniejsza spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu.