Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień dla następujących zadań: Przyłączenie nowego odbiorcy e.e: Machura Bros Corporation Sp. j – obiekt biurowy przy ul. Małachowskiego w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Zachodni02.12.2013Przetarg nieograniczonyHenryk Paciorek
68 419 2473
h.paciorek@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód i uzgodnień dla następujących zadań: Przyłączenie nowego odbiorcy e.e: Machura Bros Corporation Sp. j – obiekt biurowy przy ul. Małachowskiego w Poznaniu

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

Siedziba Zamawiającego w Sekretariacie lub przesyłka drogą pocztową.

17.12.2013

Dodatkowe informacje

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi,
Zakład Zachodni,
ul. Kolejowa 4a   60-715 Poznań, woj. wielkopolskie,
ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód i
 uzgodnień dla następujących zadań:

„Przyłączenie nowego odbiorcy e.e: Machura Bros Corporation Sp. j
– obiekt biurowy przy ul. Małachowskiego w Poznaniu”

 

 

1. Termin składania ofert:17.12.2013r. do godz. 1000

2.Otwarcie ofert:  17.12.2013r. godz. 1030

3.Termin realizacji: do 30.06.2014r.

4.Oferty należy składać w: siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie lub przesłać drogą pocztową.

5.Kryteria wyboru oferty:     cena ofertowa          - 100%

6.Specyfikację można pobrać ze strony internetowej.
7.Wadium w wysokości:   Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium.

8.Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami:
- w sprawach technicznych: Henryk Paciorek tel. 68 419 24 73  e-mail: h.paciorek@pkpenergetyka.pl

9.Pozostałe uwagi:

    - Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

    - Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

    - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

    - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1). Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2). Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3). Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4). Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia(art.24 PZP).

5). Oraz spełniają inne wymogi określone w SIWZ.

 

Pliki do pobrania

Wynik postępowania

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie – Usługi

ul. Hoża 63/67   00-681 Warszawa
Zakład Zachodni,
ul. Kolejowa 4a   60-715 Poznań,

 

Ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 17.12.2013 r. przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód i
 uzgodnień dla następujących zadań:

„Przyłączenie nowego odbiorcy e.e: Machura Bros Corporation Sp. j
– obiekt biurowy przy ul. Małachowskiego w Poznaniu”

 

Wpłynęło: 5 ofert
Wykluczono: 1 ofertę

Wybrano ofertę firmy

    BUDMAR s.c.  Mariola Adamska, Andrzej Adamski

    ul. Śniadeckich 12A,     64-100 Leszno

za cenę netto: 4 500,00 zł   plus podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury

Oferta spełnia wymagania określone w Specyfikacji oraz jest najkorzystniejsza spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu.