Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie montażu fundamentów studniowych w ramach zadań pt.: ,,Budowa linii energetycznych L-7 i L-8 zasilających Podstację Trakcyjną Garbce” oraz ,,Budowa linii elektroenergetycznej L-24 zasilającej Podstację Trakcyjną Wrocław Popowice oraz ...

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Dolnośląski08.03.2013Przetarg nieograniczonyBogumił Gulewicz
697 041 298
b.gulewicz@pkpenergetyka.pl

Edward Chamioło
697 041 209

Przedmiot zamówienia

Wykonanie montażu fundamentów studniowych w ramach zadań pt.: ,,Budowa linii energetycznych L-7 i L-8 zasilających Podstację Trakcyjną Garbce” oraz ,,Budowa linii elektroenergetycznej L-24 zasilającej Podstację Trakcyjną Wrocław Popowice oraz ...

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A. - Zakład Dolnośląski, ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław, pok. nr 275.

25.03.2013

Dodatkowe informacje

1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie montażu fundamentów studniowych w ramach zadania pt.: ,,Wykonanie montażu fundamentów studniowych”, w ramach zadań, tj.:
•    zadanie nr 1 - ,,Budowa linii energetycznych L-7 i L-8 zasilających Podstację Trakcyjną Garbce”, w zakres którego wchodzi wykonanie fundamentów studniowych typu US2 – 32 szt.
•    zadanie nr 2 - ,,Budowa linii elektroenergetycznej L-24 zasilającej PT  Wrocław Popowice oraz demontaż starej linii napowietrznej”, w zakres którego wchodzi wykonanie fundamentów studniowych typu :
-  FS-3/50, szt. 6 (studnia o średnicy 2,7 m. i głębokości 3 m.),
-  FS-4/50, szt. 7 (studnia o średnicy 2,7 m. i głębokości 3,5 m.),
-  FS5, FS6,  US2, US7,  o łącznej liczbie 11 szt.
Zadanie obejmuje montaż fundamentów od słupa nr L24-6 do słupa L24-28 (zmiana w dokumentacji na fundament typu FS 3/50) oraz słupa L24-32.2). Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

3). Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.

4). Wymagany termin zakończenia realizacji: 30.11.2013 r.

5). Termin składania ofert: do dnia 25.03.2013 r., do godz. 10:00.

6). Termin otwarcia ofert : 25.03.2013 r., godz. 10:15.

7). Kryteria wyboru ofert:
a) cena oferty - 90 pkt.
b) warunki gwarancji - 10 pkt.

8). Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.pkpenergetyka.pl. Projekty zapisane na nośniku CD są do pobrania w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 233 w godz. od 8:30 do 14:30.

9). Oferent wnosi wadium w wysokości :
a) dla całości zadania - 17.000,00 zł.
b) dla zadania nr 1 - 7.000,00 zł.
c) dla zadania nr 2 - 10.000,00 zł.

10). Oferenci zostają związani złożoną ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

11). Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami :
• Bogumił Gulewicz, ds. formalno-prawnych, tel. (071) 717 12 95, 697 041 298.
• Edward Chamioło, ds. technicznych, tel. 697 041 209 – zadanie nr 1.
• Grzegorz Palibuda, ds. technicznych, tel. kom. 697 041 275 – zadanie nr 2.
• w godz. od 8:30 do 14:30.
• e-mail: b.gulewicz@pkpenergetyka.pl

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :
1) Posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
2) Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności wymaganych przez ustawy nakładające obowiązek posiadania takich uprawnień.
3) Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
4) Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5) Przedłożą ofertę zgodną z wymogami zamawiającego określonymi w SIWZ.

Wynik postępowania

PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie – Usługi
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa
Zakład Dolnośląski
ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław

INFORMUJE,
że postępowanie przetargowe na zadanie: Wykonanie montażu fundamentów studniowych w ramach zadań pt.: ,,Budowa linii energetycznych L-7 i L-8 zasilających Podstację Trakcyjną Garbce” oraz ,,Budowa linii elektroenergetycznej L-24 zasilającej Podstację Trakcyjną Wrocław Popowice oraz demontaż starej linii napowietrznej”, prowadzone w celu wyłonienia Wykonawcy, dla zadania nr 1 zostało unieważnione, wpłynęły mniej niż dwie oferty niepodlegające odrzuceniu - pkt B XVI p-pkt a) SIWZ.