Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie przepustów kablowych związanych z realizacją zadań zleconych i zadań przewidzianych do realizacji w 2013r. przez PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi, Zakład Zachodni w Poznaniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Zachodni02.04.2013Przetarg nieograniczonyElżbieta Szałajko
697 049 218
e.szalajko@pkpenergetyka.pl

Henryk Paciorek
697 041 927
h.paciorek@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie przepustów kablowych związanych z realizacją zadań zleconych i zadań przewidzianych do realizacji w 2013r. przez PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi, Zakład Zachodni w Poznaniu

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A.
Zakład Zachodni,
ul. Kolejowa 4a 60-715 Poznań, woj. wielkopolskie
w Sekretariacie

18.04.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A.
Zakład Zachodni,
ul. Kolejowa 4a 60-715 Poznań, woj. wielkopolskie,
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie przepustów kablowych związanych z realizacją zadań zleconych i zadań przewidzianych do realizacji w 2013r. przez PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi, Zakład Zachodni w Poznaniu
1. Termin składania ofert: 18.04.2013r. do godz. 10.00
2. Otwarcie ofert: 18.04.2013 r. godz. 10.15
3. Termin realizacji: sukcesywnie do 31.12.2013 r.
4. Oferty należy składać w: siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie lub przesłać drogą pocztową.
5. Kryteria wyboru oferty: cena ofertowa - 100%
6. Specyfikację można pobrać ze strony internetowej.
7. Wadium w wysokości: Zamawiający odstępuje od poboru wadium.
8. Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami:
- w sprawach technicznych: Henryk Paciorek tel. 697 041 927
e-mail: h.paciorek@pkpenergetyka.pl
- w sprawach proceduralnych: Elżbieta Szałajko tel. 697 049 218
e-mail: e.szalajko@pkpenergetyka.pl
9. Pozostałe uwagi:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
- Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
- Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1). Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2). Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3). Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4). Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia(art.24 PZP).
5). Oraz spełniają inne wymogi określone w SIWZ.

Wynik postępowania

Ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 03.04.2012 r. przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie przepustów kablowych związanych z realizacją zadań zleconych i zadań przewi-dzianych do realizacji w 2013r. przez PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie – Usługi, Zakład Zachodni w Poznaniu.

Wpłynęło: 5 ofert
Odrzucono: 0 ofert
Wybrano ofertę firmy:
JASTA Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 1, 68-200 Żary

za cenę netto 1 mb. przepustu kablowego rurą o średnicy 110 mm: 95,00 zł
za cenę netto 1 mb. przepustu kablowego rurą o średnicy 160 mm: 150,00 zł
plus podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury
Ogólna wartość umowy nie może przekroczyć kwoty: 270 000,00 zł