Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie remontu dachów i naprawy elewacji na budynkach: PT Nekla i rozdzielni 15 kV przy podstacji (linia 003)

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Zachodni20.09.2013Przetarg nieograniczonyRyszard Dopierała
697 041 917
r.dopierala@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Wykonanie remontu dachów i naprawy elewacji na budynkach: PT Nekla i rozdzielni 15 kV przy podstacji (linia 003)

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
04.10.2013

Dodatkowe informacje

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi,
Zakład Zachodni,
ul. Kolejowa 4a   60-715 Poznań, woj. wielkopolskie,
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Wykonanie remontu dachów i naprawy elewacji na budynkach:
PT Nekla i rozdzielni 15 kV przy podstacji (linia 003)”

1. Termin składania ofert:04.10.2013r. do godz. 945

2.Otwarcie ofert:  04.10.2013r godz. 1000

3.Termin realizacji: sukcesywnie do 31.11.2013r.

4.Oferty należy składać w: siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie lub przesłać drogą pocztową.

5.Kryteria wyboru oferty:     cena ofertowa          - 100%

6.Specyfikację można pobrać ze strony internetowej.
7.Wadium w wysokości: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 1 500,00 zł.

8.Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami:
    - w sprawach technicznych:  Kazimierz Przybylski         tel. 63 217 74 37

      e-mail: k.przybylski@pkpenergetyka.pl

    - w sprawach ogólnych:     Ryszard Dopierała    tel. 61 6335475e-mail: r.dopierala@pkpenergetyka.pl

9.Pozostałe uwagi:

    - Niniejsze postępowanie jest prowadzone bez zastosowania norm prawnych wywodzonych
      z przepisów ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004r..

    - Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

    - Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

    - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

    - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1). Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2). Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3). Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4). Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia(art.24 PZP).

5). Oraz spełniają inne wymogi określone w SIWZ.

Pliki do pobrania

Wynik postępowania

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie – Usługi
00-681 Warszawa ul. Hoża 63/67   
Zakład Zachodni,
60-715 Poznań ul. Kolejowa 4a   ,

Ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 04.10.2013 r. przetargu nieograniczonego na:

„Wykonanie remontu dachu i naprawa elewacji na budynkach PT Nekla

 i rozdzielni 15 kV przy podstacji (linia nr 3)”

Wpłynęło: 2 ofert
Odrzucono: 0 ofert

Wybrano ofertę firmy:

    P.H.U. WOJ. - BUD

    Norbert Wojciechowski

    Os. Piastowskie 16A/24 , 62-200 Gniezno

za cenę netto:  73 132,95 zł  + podatek VAT

Oferta spełnia wymagania określone w Specyfikacji oraz jest najkorzystniejsza spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu.