Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie remontu pokrycia dachów na budynkach: PT Bojanowo, PT Leszno, STR-5 Leszno, ST-5 Konin

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Zachodni10.09.2013Przetarg nieograniczonyMichał Fryder
65 537 54 10
m.fryder@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Wykonanie remontu pokrycia dachów na budynkach: PT Bojanowo, PT Leszno, STR-5 Leszno, ST-5 Konin

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
26.09.2013

Dodatkowe informacje

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi,
Zakład Zachodni,
ul. Kolejowa 4a   60-715 Poznań, woj. wielkopolskie,
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Wykonanie remontu pokrycia dachów na budynkach:
PT Bojanowo, PT Leszno, STR-5 Leszno, ST-5 Konin”

1. Termin składania ofert:26.09.2013r. do godz. 945

2.Otwarcie ofert:  26.09.2013r godz. 1000

3.Termin realizacji: sukcesywnie do 31.10.2013r.

4.Oferty należy składać w: siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie lub przesłać drogą pocztową.

5.Kryteria wyboru oferty:     cena ofertowa          - 100%

6.Specyfikację można pobrać ze strony internetowej.
7.Wadium w wysokości: Zadanie Nr I   – 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście zł 00/100)

                                                                        Zadanie Nr II  – 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście zł 00/100)

                                                                        Zadanie Nr III – 300,00 zł (słownie: sześćset zł 00/100)

                                                                        Zadanie Nr IV – 200,00 zł (słownie: dwieście zł 00/100)

8.Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami:
    - w sprawach technicznych: zad. nr I, II, III Michał Fryder          tel. 65 537 54 10

       e-mail: m.fryder@pkpenergetyka.pl

    - w sprawach technicznych: zad. nr IV Kazimierz Przybylski     tel. 63 217 74 37

       e-mail: k.przybylski@pkpenergetyka.pl

    - w sprawach ogólnych:     Ryszard Dopierała    tel. 61 633 54 75
       e-mail: r.dopierala@pkpenergetyka.pl

9.Pozostałe uwagi:

    - Niniejsze postępowanie jest prowadzone bez zastosowania norm prawnych wywodzonych
      z przepisów ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004r..

    - Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

    - Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

    - Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

    - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1). Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2). Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3). Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4). Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia(art.24 PZP).

5). Oraz spełniają inne wymogi określone w SIWZ.

Pliki do pobrania

Wynik postępowania

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie – Usługi
00-681 Warszawa ul. Hoża 63/67   
Zakład Zachodni,
60-715 Poznań ul. Kolejowa 4a   ,

Ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 26.09.2013 r. przetargu nieograniczonego na:

„Wykonanie remontu pokrycia dachów na budynkach:

PT Bojanowo, PT Leszno, STR-5 Leszno, ST-5 Konin .”

w rozbiciu na zadania:

Zad. nr 1 „Wykonanie remontu pokrycia dachu na budynku PT Bojanowo”

Zad. nr 2 „Wykonanie remontu pokrycia dachu na budynku PT Leszno”

Zad. nr 3 „Wykonanie remontu pokrycia dachów na budynku STR-5 w Lesznie”

Zad. nr 4 „Wykonanie remontu pokrycia dachów na budynku ST-5 w Koninie”

Wpłynęło: 2 ofert
Odrzucono: 0 ofert

Do zadania nr 1 wybrano ofertę firmy:

    SOLIDTYNK

    Kamil Kowalczyk

    Gołaszyn 33

    67-124 Nowe Miasteczko

za cenę netto:  37 800,00 zł  

plus podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury.

Do zadania nr 2 wybrano ofertę firmy:

DEMIURG

Sp. z o.o., spółka komandytowa

Ul. Płowiecka 11/2

60-277 Poznań

za cenę netto: 27 857,10 zł

Oferty spełniają wymagania określone w Specyfikacji oraz są najkorzystniejsze spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu.