Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie robót budowlanych na podstacji trakcyjnej PT Brwinów

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Mazowiecki09.10.2013Przetarg nieograniczonyMaciej Dąbrowski, Tomasz Kocus
22 39-19-308, 22 39-19-342
maciej.dabrowski@pkpenergetyka.pl, t.kocus@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Wykonanie robót budowlanych na podstacji trakcyjnej PT Brwinów

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
23.10.2013

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Mazowiecki
ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa

ogłasza przetarg nieograniczony pn.:
„Wykonanie robót budowlanych na podstacji trakcyjnej PT Brwinów”

1.    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych    
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na podstacji trakcyjnej PT Brwinów.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
2.    Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej    
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
3.    Termin wykonania zamówienia    
5 miesięcy od protokolarnego przekazania placu budowy.
4.    Warunki udziału w postępowania oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków    
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a)    posiadają wiedzę i doświadczenie,
b)    dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c)    znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej na realizację zadania,
d)    nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
2) Spełnieniem warunków postawionych w pkt. 1 będzie:
a) wykazanie realizacji 2 robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem
i charakterem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia
(tj. wykonywanych na czynnych obiektach elektroenergetycznych) o wartości łącznej dla obu zadań w kwocie min. 1 mln złotych,
b) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 1 mln złotych,
c) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w wysokości min. 1 mln złotych,
d) dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
e) dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
5.    Wadium
30 tys. zł.
6.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie    
Najniższa cena.
7.    Miejsce i termin składania ofert:     
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa, pok. nr 17 lub 33, do dnia 23.10.2013 r. do godz. 10:30.
8.    Termin związania ofertą    
60 dni.
9.    Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej    
Postępowanie nie prowadzi do zawarcia umowy ramowej.
10.    Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów    
Nie dotyczy.
11.    Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej    
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania aukcji elektronicznej.
12.    Strona internetowa, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.pkpenergetyka.pl zakładka „przetargi”.ernetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.pkpenergetyka.pl

Wynik postępowania

Warszawa, 28 październik 2013 r.

EU-EZ1-Ez5a-55713/273/13                                                

                                                                                               Wg rozdzielnika

                                                                                              

Dotyczy postępowania nr EU-EZ1-Ez5a-9000/80/13 pn. „Wykonanie robót budowlanych na podstacji trakcyjnej PT Brwinów”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Mazowiecki, informuje że:

1    Otwarcie ofert:   
W przedmiotowym postępowaniu do dnia 23.10.2013 r. do godz. 10:30 wpłynęły n/w oferty:

Lp.

Nazwa (firma) adres wykonawcy

Cena brutto [zł]

1.

Usługi Ogólnobudowlane Stolarstwo Michał Królak                                 ul. Topolowa 17/22, 05-300 Mińsk Mazowiecki

2.321.989,57

2.

EM-BUD Studio 2000 Emil Musiał

ul. Rataja 24, 41-800 Zabrze

2.058.264.57

3.

Zakład Usługowo – Produkcyjny „GIMEX” Sp. z o.o.

ul. Serocka 11, 07-200 Wyszków

1.794.017,07

2. Wybór najkorzystniejszej oferty:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, tj. ofertę firmy  Zakład Usługowo – Produkcyjny „GIMEX” Sp. z o.o.  ul. Serocka 11, 07-200 Wyszków.

3    Odrzucenie ofert:

Nie odrzucono ofert.

4    Wykluczenie wykonawców:

Nie wykluczono wykonawców.

Z poważaniem

Rozdzielnik:

1.   Usługi Ogólnobudowlane Stolarstwo Michał Królak  ul. Topolowa 17/22, 05-300 Mińsk  Mazowiecki.

2.   EM-BUD Studio 2000 Emil Musiał ul. Rataja 24, 41-800 Zabrze

3.   .Zakład Usługowo – Produkcyjny „GIMEX” Sp. z o.o. ul. Serocka 11, 07-200 Wyszków